Skupiny Google umožňují vytvářet online fóra a e-mailové skupiny a účastnit se jich. Fóra i skupiny disponují množstvím funkcí podporujících interakci v komunitě. Se Skupinami Google si vytvoříte vlastní prostor ke komunikaci a spolupráci, k pořádání schůzek a událostí nebo k setkávání s lidmi, kteří mají podobné zájmy. Naše zásady hrají velmi důležitou roli při udržování příjemného prostředí pro všechny uživatele. Proto je prosím při používání našich aplikací a služeb (dále jen „služby“) dodržujte. Pokud obdržíme oznámení o možném porušení zásad, můžeme obsah zkontrolovat a přijmout potřebná opatření – mimo jiné můžeme dotyčnému uživateli omezit nebo zakázat přístup k našim službám.

Omezení obsahu

Naše obsahové zásady hrají důležitou roli při vytváření příjemného prostředí pro vás uživatele. Respektujte je prosím. Čas od času se obsahové zásady mohou měnit, proto je prosím sledujte. Při uplatňování zásad můžeme také udělovat výjimky na základě zvážení uměleckého, vzdělávacího, dokumentárního či vědeckého přínosu nebo v případech, kdy bude mít tolerování obsahu pro veřejnost jiný významný přínos.

Obsah pouze pro dospělé: Ve Skupinách Google je povolen obsah určený pouze pro dospělé, včetně obrázků či videí zachycujících nahotu nebo sexuální aktivitu. Skupinu však musíte v nastavení Skupin označit jako obsah pro dospělé. Zásady pro obsah pouze pro dospělé mají některé výjimky:

  • Skupiny nepoužívejte jako způsob, jak pomocí obsahu pouze pro dospělé vydělat peníze. Nepřidávejte například odkazy na komerční pornografické weby s cílem své příspěvky zpeněžit.
  • Nedovolujeme sexuální obsah s prvky nedobrovolnosti ani jiný nezákonný sexuální obsah, včetně obrázků, videí nebo textového obsahu, který znázorňuje či propaguje znásilnění, incest, zoofilii nebo nekrofilii.
  • Nezveřejňujte ani nedistribuujte soukromé obrázky nebo videa s nahotou ani sexuálně explicitním, případně neexplicitním intimním či sexuálním obsahem bez souhlasu toho, koho zachycují. Pokud někdo takovou soukromou fotku či video s vámi zveřejnil, nahlaste nám to zde.

Bezpečnost dětí: Uplatňujeme zásadu nulové tolerance vůči zneužívání dětí. Několik příkladů:

  • Obrázky sexuálního zneužívání dětí: Pokud zjistíme, že někdo publikuje nebo distribuuje obrázky sexuálního zneužívání dětí, zrušíme mu účet. Zároveň tohoto uživatele nahlásíme policii.
  • Pedofilie: Nepřipouštíme obsah, který podporuje nebo propaguje sexuální náklonnost vůči dětem. Nevytvářejte skupiny ani nepublikujte příspěvky obsahující galerie obrázků dětí, ve kterých má kolekce obrázků či doprovodný text k nim sexuální podtext.

Projevy nenávisti: Chceme, aby pro vás Skupiny Google byly prostorem k vyjádření názorů, včetně těch nejkontroverznějších. Nepřekračujte ale hranici a projevy nenávisti nezveřejňujte. Pod projevy nenávisti rozumíme obsah, který podporuje nenávist či násilí vůči skupinám lidí na základě jejich rasového nebo etnického původu, národnosti, náboženství, postižení, pohlaví, věku, postavení válečného veterána nebo sexuální orientace či genderové identity. Nepřípustné jsou například příspěvky tvrdící, že příslušníci rasy X jsou zločinci, nebo příspěvky obhajující násilí vůči vyznavačům náboženství Y.

Morbidní obsah: Nepublikujte obsah, jehož jediným účelem je šokovat nebo zachycovat explicitní násilí. Tuto zásadu by porušovaly například detailní snímky střelných ran nebo záběry z místa nehody bez doplňujícího kontextu či komentáře.

Násilí: Nevyhrožujte v příspěvcích ve skupině ani ve zprávách jiným lidem. Nepublikujte například výhrůžky smrtí jinému člověku nebo skupině lidí ani obsah podněcující čtenáře k násilné akci vůči jinému člověku nebo skupině lidí.

Násilné organizace a hnutí: Známé násilné nestátní organizace a hnutí nesmějí tuto službu používat za žádným účelem. Nešiřte obsah, který umožňuje nebo propaguje aktivity těchto skupin, jako je nábor, koordinace online nebo offline aktivit, sdílení manuálů nebo jiných materiálů, které by mohly způsobit škodu, podpora ideologií násilných nestátních organizací, podněcování k teroristickým činům či násilí nebo oslavování útoků násilných nestátních organizací. V závislosti na obsahu můžeme proti uživateli také podniknout příslušné kroky. Obsah týkající se násilných nestátních organizací může být povolen ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, ale nezapomínejte poskytnout dostatek informací, abyste lidem pomohli tento kontext pochopit.

Obtěžování: Neobtěžujte ani nešikanujte jiné uživatele. Každému, kdo se ve Skupinách Google dopouští obtěžování nebo šikany, může být problematický obsah smazán. Danému uživateli můžeme také trvale zakázat přístup na web. Online obtěžování je navíc na mnoha místech nezákonné a může mít vážné následky v reálném světě.

Autorské právo: Naší zásadou je reagovat na jednoznačná upozornění, že zřejmě došlo k porušení autorských práv. Další informace o našich postupech v oblasti ochrany autorských práv najdete zde. Neposkytujte ani odkazy na weby, kde vaši uživatelé mohou stahovat neoprávněné kopie obsahu jiných lidí.

Osobní a důvěrné informace: Zveřejňování osobních a důvěrných informací jiných osob není v souladu s těmito zásadami. Nepublikujte například čísla kreditních karet jiných uživatelů, jejich rodná čísla, telefonní čísla, která nejsou uvedena v telefonním seznamu, ani čísla řidičských průkazů. Ve většině případů se však podle našich zásad za soukromé a důvěrné nepovažují takové informace, které jsou již dostupné jinde na internetu nebo ve veřejně přístupných záznamech.

Předstírání identity a uvádění v omyl: Nepředstírejte identitu jiné osoby nebo organizace a neuvádějte čtenáře v omyl ohledně vlastní identity. To zahrnuje předstírání identity jiné osoby nebo organizace, kterou nereprezentujete, poskytování zavádějících informací o identitě, kvalifikaci, vlastnictví, účelu, produktech, službách nebo podnikání uživatele či webu nebo nepravdivé naznačování partnerství s jinou osobou či organizací nebo doporučení od nich. Týká se to také obsahu nebo účtů, které nepravdivě podávají nebo zatajují své vlastnictví či primární účel, například nepravdivě podávají nebo záměrně skrývají svou zemi původu nebo jiné důležité informace o sobě, pokud cílí obsah o politice, sociálních problémech nebo věcech veřejného zájmu na uživatele v jiné zemi než té své. Povolujeme parodii, satiru a používání pseudonymů, ale vyhněte se obsahu, který vaše publikum pravděpodobně uvede v omyl ohledně vaší skutečné identity.

Zavádějící obsah: Nešiřte obsah, který podvádí, klame nebo mate uživatele. Například:

Zavádějící obsah týkající se občanských a demokratických procesů: obsah, který je prokazatelně nepravdivý a mohl by výrazně podkopat účast na občanských nebo demokratických procesech nebo důvěru v ně. To zahrnuje informace o postupech veřejného hlasování, způsobilosti kandidátů na politickou činnost na základě věku nebo místa narození, výsledcích voleb nebo účasti na sčítání, které jsou v rozporu s oficiálními úředními záznamy. Patří sem také nepravdivá tvrzení, že politicky angažovaný člověk nebo vládní činitel zemřel, měl nehodu nebo trpí náhlou vážnou nemocí.

Zavádějící obsah týkající se škodlivých konspiračních teorií: Obsah, který propaguje přesvědčení nebo dodává důvěryhodnost přesvědčením, že jednotlivci nebo skupiny systematicky páchají činy, které způsobují rozsáhlou újmu. Takový obsah je v rozporu s přesvědčivými důkazy a vedl k násilí nebo k němu podněcoval.

Zavádějící obsah týkající se praktik škodících zdraví: zavádějící obsah podporující nebo propagující praktiky, které mohou vést k vážné fyzické nebo emocionální újmě jednotlivců nebo újmě na veřejném zdraví.

Zmanipulovaná média: média, která byla technicky zmanipulována nebo zfalšována způsobem, který uživatele uvádí v omyl a může představovat vážné riziko značné újmy.

Zavádějící obsah může být povolen ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, ale nezapomínejte poskytnout dostatek informací, abyste lidem pomohli tento kontext pochopit. V některých případech na našich platformách takový obsah zůstat nemůže, a to bez ohledu na to, kolik kontextu je k němu poskytnuto.

Nezákonná činnost: Nepoužívejte Skupiny k nezákonným činnostem ani k podpoře nezákonného či nebezpečného jednání. Nepište například příspěvky, v nichž budete lidi vybízet k řízení po požití alkoholu. Nepoužívejte Skupiny ani k prodeji nebo propagaci regulovaných nebo nezákonných léků a drog. Při nedodržení této zásady můžeme váš obsah smazat. V závažných případech, které se týkají například zneužívání dětí, vaše jednání zároveň ohlásíme příslušným úřadům.

Spam: Spam může mít ve Skupinách několik podob, vždy ovšem může vést ke smazání vašeho účtu či skupiny. Spadá sem vytváření skupin určených ke směrování návštěvníků na váš web nebo posílení jeho pozice ve výsledcích vyhledávání, odpovídání na zprávy ostatních uživatelů, jehož jediným cílem je propagovat vlastní web či produkt, nebo zcizování obsahu z jiných zdrojů s primárním cílem generovat příjmy nebo jiný osobní zisk.

Malware a viry: Nevytvářejte skupiny, které přenášejí viry, způsobují otevírání vyskakovacích oken, pokoušejí se instalovat software bez svolení čtenáře nebo čtenáře jinak zatěžují škodlivým kódem. Takové chování je ve Skupinách Google přísně zakázáno.

Zboží a služby podléhající regulaci: Nepoužívejte Skupiny k prodeji ani napomáhání prodeji zboží a služeb podléhajících regulaci, jako je alkohol, hazard, léčiva a neschválené doplňky stravy, tabák, pyrotechnika, zbraně nebo zdravotnické pomůcky a nástroje. Diskuze o takovém zboží a službách je nicméně povolena.

Prosazování obsahových zásad pro Skupiny Google

Pokud narazíte na skupinu nebo zprávu, které podle vás porušují obsahové zásady, nahlaste nám to prosím pomocí odkazu Nahlásit zneužití. Další informace o nahlašování problematického obsahu najdete zde.

Náš tým tato oznámení zkontroluje a zjistí, zda skutečně došlo k porušení zásad. Jestliže daný obsah naše zásady neporušuje, nepodnikneme žádné kroky. Pokud zjistíme, že obsah zásady porušuje, podle závažnosti porušení přistoupíme k některému z následujících opatření (nebo kombinaci několika z nich):

  • smazání problematického obsahu,
  • zákaz přístupu autora k účtu Google,
  • nahlášení uživatele policii.