Níže uvedené programové zásady se vztahují na Disk, Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Formuláře a nové Weby. Tyto zásady jsou velmi důležité k tomu, aby bylo používání služeb Google pro všechny příjemné.
Potřebujeme omezit zneužívání, které ohrožuje naši schopnost poskytovat tyto služby. Žádáme proto všechny uživatele, aby dodržovali níže uvedené zásady a pomohli nám tak tohoto cíle dosáhnout. Obsah můžeme kontrolovat, zda tyto zásady neporušuje, a případně podniknout příslušné kroky. To zahrnuje omezení přístupu k obsahu, odstranění obsahu a omezení nebo ukončení přístupu uživatele ke službám Google. Veškerá omezení vyplývající z těchto zásad platí celosvětově, pokud není uvedeno jinak, a omezení obsahu zůstanou v platnosti, pokud se proti nim úspěšně neodvoláte.
Při uplatňování těchto základ může Google udělovat výjimky na základě uměleckých, vzdělávacích, dokumentačních nebo vědeckých důvodů nebo v případě, že existuje vážný veřejný zájem, aby proti takovému obsahu nezakročil.
U účtů, které překročí kvótu úložiště, může Google podniknout příslušné kroky. Pokud například překročíte kvótu úložiště nebo si nepořídíte dostatek dodatečného úložného prostoru, můžeme například odmítnout nově nahraný obsah, stávající obsah komprimovat nebo ho smazat. Další informace o kvótách úložiště
Zásady se mohou měnit, čas od času si je proto projděte znovu. Další informace najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Nahlášení zneužití

Pokud se domníváte, že někdo níže uvedené zásady porušuje, nahlaste zneužití.

K nahlášení porušení autorských práv nebo jiných právních problémů použijte tento nástroj. Ten vás provede procesem nahlášení obsahu, který by podle vás měl být na základě platných zákonů ze služeb Google odstraněn.

Programové zásady

Krádež účtu
Nepoužívejte bez povolení účty jiných uživatelů. V případě, že budeme informováni o krádeži účtu, můžeme podniknout příslušná opatření, která můžou zahrnovat odebrání přístupu k některým naším službám nebo deaktivaci vašeho účtu Google.
Nečinnost účtu
Službu používejte, aby zůstala aktivní. Aktivita zahrnuje přístup k obsahu služby nebo uložení nového obsahu ve službě minimálně jednou za dva roky. V případě neaktivních účtů můžeme podniknout kroky, které mohou zahrnovat smazání vašeho obsahu ze služby. Další informace najdete zde.
Sexuální a jiné zneužívání dětí

Nevytvářejte, nenahrávejte ani nedistribuujte obsah, který zneužívá či poškozuje děti. To zahrnuje všechny materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí. Pokud chcete nahlásit obsah ve službě Google, který může zneužívat děti, klikněte na Nahlásit zneužití. Pokud takový obsah najdete kdekoli jinde na internetu, kontaktujte přímo příslušný orgán ve vaší zemi.

Obecně platí, že společnost Google zakazuje používání jejích služeb k ohrožení dětí. To zahrnuje mimo jiné predátorské chování vůči dětem, například:

 • lákání dětí (například navázání přátelství s dítětem na internetu s cílem otevřít si cestu k sexuálnímu kontaktu na internetu nebo mimo něj nebo k výměně sexuálně laděných obrazových materiálů),
 • vydírání související se sexem (například vyhrožování dítěti nebo jeho vydírání na základě skutečného nebo údajného přístupu k intimním obrázkům dítěte), 
 • sexualizace nezletilých (například snímky, které zobrazují sexuální zneužívání dětí, povzbuzují k němu nebo je propagují, či vyobrazení dětí způsobem, který by mohl vést k jejich sexuálnímu zneužívání),
 • obchodování s dětmi (například reklama nebo nabízení dítěte ke komerčnímu sexuálnímu vykořisťování).  

 
Takový obsah odstraníme a podnikneme příslušná opatření, která mohou zahrnovat nahlášení organizaci National Center for Missing & Exploited Children, omezení přístupu k funkcím služby a deaktivaci účtů. Pokud se domníváte, že je některé dítě ohrožené nebo přímo předmětem zneužívání či obchodování, obraťte se okamžitě na policii. Pokud jste už situaci nahlásili policii, ale stále potřebujete pomoc, můžete takové chování nahlásit společnosti Google.

Obcházení zákona

Nepodnikejte kroky, jejichž cílem je obejít naše zásady, nerespektovat omezení uplatněná na váš účet nebo distribuovat obsah odstraněný v jiných službách Google.

Kromě jiného není dovoleno:

V případě, že budeme informováni o obcházení pravidel, můžeme podniknout příslušná opatření, která můžou zahrnovat omezení sdílení souborů, odebrání přístupu k některým našim službám nebo deaktivaci vašeho účtu Google.

Nebezpečné a nezákonné činnosti
Nepoužívejte tuto službu k nezákonným aktivitám ani k propagaci aktivit, zboží, služeb či informací, které způsobují vážnou a okamžitou újmu lidem nebo zvířatům. Přestože povolujeme obecné informace o tomto obsahu pro vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké účely, nesmí takový obsah přímo napomáhat újmě ani nabádat k nezákonné činnosti. Pokud budeme upozorněni na nezákonnou činnost, podnikneme příslušné kroky, mezi které může patřit to, že vás nahlásíme příslušným orgánům, odebereme vám přístup k některým našim službám nebo deaktivujeme váš účet Google.
Klamavé postupy a podvody
Je zakázáno uživatele klamat, uvádět v omyl nebo mást za účelem finančního zisku nebo osobní újmy. To zahrnuje i poskytování návodů nebo náboru k podvodům, jakož i usnadňování podvodů. Klamavý obsah zahrnuje mimo jiné falešné recenze, plány na „rychlé zbohatnutí“, podvody s poplatky předem, milostnými vztahy, sázkami nebo investicemi.
Obtěžování, šikanování a výhrůžky
Nedopouštějte se obtěžování, šikanování ani vyhrožování. Nedovolujeme ani používat službu k podněcování ostatních k takovým aktivitám. To zahrnuje vybrání si někoho k úmyslnému obtěžování, vyhrožování někomu vážným ublížením, sexualizaci někoho nežádoucím způsobem, zveřejnění něčích soukromých informací, které by mohly být využity k vyhrožování, znevažování nebo shazování osob, které byly cílem násilí nebo zažily tragédii, nabádání ostatních k těmto aktivitám nebo obtěžovat někoho jiným způsobem. Nezapomínejte, že online obtěžování je v řadě zemí nezákonné a může mít pro obtěžující osobu i oběť vážné následky i v reálném životě. Pokud nás někdo upozorní na vyhrožování ublížením nebo na jiné nebezpečné situace, můžeme podniknout odpovídající kroky, včetně nahlášení útočníka příslušným orgánům, odebrání přístupu k některým našim službám nebo deaktivaci účtu Google.
Projevy nenávisti
Nedopouštějte se projevů nenávisti. Za projev nenávisti považujeme obsah, který propaguje či schvaluje násilí nebo jehož hlavním cílem je vyvolat nenávist proti jednotlivci či skupině lidí na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací.
Předstírání jiné identity a uvádění v omyl

Nevydávejte se za jinou osobu nebo organizaci ani nepředstírejte jinou identitu. To zahrnuje předstírání identity jakékoli osoby nebo organizace, kterou nereprezentujete, nebo poskytování zavádějících informací o identitě, kvalifikaci, vlastnictví, účelu, produktech, službách nebo podnikání uživatele nebo webu.

Týká se to také obsahu nebo účtů, které nepravdivě podávají nebo zatajují své vlastnictví či primární účel, například nepravdivě podávají nebo záměrně skrývají svou zemi původu nebo jiné důležité informace o sobě, pokud cílí obsah o politice, sociálních problémech nebo věcech veřejného zájmu na uživatele v jiné zemi než té své. Povolujeme parodii, satiru a používání pseudonymů, ale vyhněte se obsahu, který vaše publikum pravděpodobně uvede v omyl ohledně vaší skutečné identity.

Malware a podobný škodlivý obsah
Nepřenášejte malware ani žádný obsah, který poškozuje či narušuje provoz sítí, serverů, zařízení koncových uživatelů nebo jiné infrastruktury. To zahrnuje přímé hostování, vkládání nebo přenos malwaru, virů, destruktivního kódu, případně jiného škodlivého nebo nežádoucího softwaru či podobného obsahu. Spadá sem také obsah, který přenáší viry, způsobuje otevírání vyskakovacích oken, pokouší se o instalaci softwaru bez souhlasu uživatele nebo uživatele jinak napadá škodlivým kódem. Další informace najdete v našich zásadách pro bezpečné procházení webu.
Zavádějící obsah

Nešiřte obsah, který může uživatele oklamat, uvést v omyl nebo zmást. Například:

Zavádějící obsah týkající se občanských a demokratických procesů: obsah, který je prokazatelně nepravdivý a mohl by výrazně podkopat účast na občanských nebo demokratických procesech nebo důvěru v ně. To zahrnuje informace o postupech veřejného hlasování, způsobilosti kandidátů na politickou činnost na základě věku nebo místa narození, výsledcích voleb nebo účasti na sčítání, které jsou v rozporu s oficiálními úředními záznamy. Patří sem také nepravdivá tvrzení, že politicky angažovaný člověk nebo vládní činitel zemřel, měl nehodu nebo trpí náhlou vážnou nemocí.

Zavádějící obsah týkající se škodlivých konspiračních teorií: obsah, který propaguje přesvědčení nebo dodává důvěryhodnost přesvědčením, že jednotlivci nebo skupiny systematicky páchají činy, které způsobují rozsáhlou újmu. Takový obsah je v rozporu s přesvědčivými důkazy a vedl k násilí nebo k němu podněcoval.

Zavádějící obsah týkající se praktik škodících zdraví: zavádějící obsah podporující nebo propagující praktiky, které mohou vést k vážné fyzické nebo emocionální újmě jednotlivců nebo újmě na veřejném zdraví.

Zmanipulovaná média: média, která byla technicky zmanipulována nebo zfalšována způsobem, který uživatele uvádí v omyl a může představovat vážné riziko značné újmy.

 

Intimní snímky pořízené bez souhlasu (NCII)

Neukládejte ani nedistribuujte soukromé obrázky nebo videa s nahotou ani sexuálně explicitním nebo intimním obsahem bez souhlasu toho, koho zachycují. Pokud někdo poslal soukromou fotku či video s nahotou, sexuálně explicitním nebo intimním obrázkem nebo videem, nahlaste nám to zde.

Osobní a důvěrné informace
Neukládejte ani nedistribuujte osobní ani důvěrné informace jiných osob bez povolení. ​To zahrnuje citlivé údaje, jako jsou čísla sociálního pojištění v USA, rodná čísla, čísla bankovních účtů, platebních karet, fotky podpisů nebo osobní zdravotní dokumentace. Toto ustanovení obecně nevymáháme ve většině případů, kdy jsou tyto informace široce dostupné jinde na internetu nebo ve veřejných záznamech – například jsou-li čísla národních průkazů totožnosti uvedena na webových stránkách státních úřadů.
Phishing
Nepoužívejte tuto službu k phishingu. To zahrnuje žádání o citlivé údaje nebo získávání citlivých údajů, jako jsou hesla, finanční údaje a rodná čísla. 
Zboží a služby podléhající regulaci
Neprodávejte ani neinzerujte zboží a služby podléhající regulaci ani jejich prodeji nenapomáhejte. Mezi takové zboží a služby patří alkohol, hazardní hry, léčiva, neschválené doplňky stravy, tabákové výrobky, pyrotechnika, zbraně nebo zdravotnické pomůcky a nástroje.
Sexuálně explicitní materiály
Nešiřte obsah, který obsahuje sexuálně explicitní materiály, jako jsou nahota, znázornění sexuálních aktivit a pornografický materiál. To zahrnuje i směrování provozu na komerční pornografické weby. Nahotu povolujeme pro vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké účely.
Spam
Nešiřte spamy. Ty mohou zahrnovat nevyžádaný propagační či komerční obsah, nevyžádaný obsah vytvořený automatizovanými programy, opakující se nebo nesmyslný obsah a cokoli, co se jeví jako hromadné nabídky.
Narušení a zneužití systému
Nezneužívejte tuto službu a nepoškozujte, nezhoršujte ani nepříznivě neovlivňujte fungování sítí, zařízení nebo jiné infrastruktury Googlu nebo jiných společností. To zahrnuje negativní zásahy do jakéhokoli aspektu služby nebo jejích funkcí, jejich poškozování či deaktivaci. Pokud budeme informováni o rušení nebo zneužití systému, můžeme podniknout patřičné kroky, které mohou zahrnovat odebrání přístupu k některým našim službám nebo deaktivaci účtu Google.
Neautorizované snímky nezletilých
Neukládejte a nedistribuujte obrázky nezletilých bez výslovného souhlasu rodiče, zákonného zástupce nebo právního zástupce. Pokud někdo uložil nebo distribuoval obrázek nezletilé osoby bez nezbytného souhlasu, nahlaste nám to zde.
Násilí a krvavé výjevy
Neukládejte ani nešiřte násilný či krvavý obsah, který se týká reálných lidí nebo zvířat a jehož primárním účelem je šokovat, vyvolat senzaci nebo je bezdůvodný. Patří sem i obzvlášť realistické vyobrazení násilí, například detailní záběry zohavených mrtvých těl nebo těl rozsekaných na kusy. Realistické vyobrazení, například obsah s výrazným množstvím krve, může být povoleno ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, ale nezapomínejte poskytnout dostatek informací, abyste lidem pomohli tento kontext pochopit. V některých případech může obsah být tak násilný či šokující, že na našich platformách nemůže zůstat bez ohledu na množství kontextu. V neposlední řadě nepodporujte ostatní v páchání konkrétních násilných činů.
Násilné organizace a hnutí

Známé násilné nestátní organizace a hnutí nesmějí tuto službu používat k žádným účelům. Nešiřte obsah, který umožňuje nebo propaguje aktivity těchto skupin, jako je nábor, koordinace online nebo offline aktivit, sdílení manuálů nebo jiných materiálů, které by mohly způsobit škodu, podpora ideologií násilných nestátních organizací, podněcování k teroristickým činům či násilí nebo oslavování útoků násilných nestátních organizací. V závislosti na obsahu můžeme proti uživateli také podniknout příslušné kroky. Obsah týkající se násilných nestátních organizací může být povolen ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, ale nezapomínejte poskytnout dostatek informací, abyste lidem pomohli tento kontext pochopit.

Další zásady

Používání a odesílání obsahu

Zásady pro galerii šablon

Dokumenty Google mohou obsahovat galerie, které mohou prezentovat obsah třetích stran (dále jen „galerie obsahu“). Galerie obsahu zahrnují mimo jiné galerii šablon a všechny galerie, které se vám Google na základě vlastního uvážení rozhodne zpřístupnit.
Obsah a informace v galeriích obsahu (dále jen „obsah galerií“), například šablony, byly vytvořeny společností Google nebo třetími stranami. Ve vztahu mezi vámi a tvůrci obsahu galerií zůstávají veškerá práva k duševnímu vlastnictví a vlastnická práva tvůrcům obsahu.
Obsah galerií: (a) je určen pouze jako návrh, (b) nenahrazuje profesionální rady ani konkrétní odborné znalosti či pokyny.
Společnost Google neslibuje, že obsah galerií bude pro vaše účely vhodný, ani že neobsahuje viry, chyby nebo jiné vady. Obsah galerií je poskytován tak, „jak je dodán“, a bez jakékoli záruky. Rizika plynoucí z používání obsahu galerií nesete vy sami. Společnost Google a její dodavatelé neposkytují žádné výslovné záruky ani podmínky týkající se obsahu galerií. V rozsahu povoleném příslušnými zákony společnost Google odmítá záruky a podmínky z právních předpisů či jiných smluvních ujednání, pokud jde o obchodovatelnost, vhodnost pro konkrétní účel, kvalitní provedení, vlastnické právo a neporušování práv.
Pokud se rozhodnete odeslat obsah, aby se stal součástí galerií obsahu, dáváte společnosti Google a jejím spřízněným subjektům pokyn a oprávnění váš příspěvek v galerii hostovat, odkazovat na něj a jinak jej začleňovat do Dokumentů Google a poskytujete společnosti Google a jejím koncovým uživatelům celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní licenci k uplatňování níže uvedených práv k příspěvku do galerie:
 • reprodukovat příspěvek do galerie,
 • vytvářet a reprodukovat díla odvozená z příspěvku do galerie,
 • veřejně zobrazovat příspěvek do galerie a distribuovat jeho kopie,
 • veřejně zobrazovat a distribuovat kopie děl odvozených z příspěvku do galerie.

Souhlasíte, že vaše licence pro koncové uživatele společnosti Google bude trvalá. Kromě toho si pro vyloučení pochybností společnost Google vyhrazuje a vy jí udělujete právo příspěvek do galerie, který jste odeslali prostřednictvím Dokumentů Google, syndikovat a takový příspěvek do galerie používat v souvislosti s libovolnou službou, kterou Google nabízí. Nadále máte právo distribuci příspěvků do galerie prostřednictvím galerií obsahu Dokumentů Google kdykoli zastavit, ovšem za předpokladu, že taková volba nebude sloužit k odebrání licencí poskytnutých koncovým uživatelům společnosti Google v souladu s těmito smluvními podmínkami. Pokud chcete distribuci příspěvků do galerie prostřednictvím galerií obsahu Dokumentů Google zastavit, musíte použít funkce k odstranění, které jsou součástí služby. V takovém případě se odstranění příspěvku do galerie projeví v přiměřené době.

Prohlašujete a zaručujete, že (a) vlastníte nebo jste nabyli všechna nezbytná práva k poskytování všech příspěvků odeslaných do galerie prostřednictvím Dokumentů Google a podržíte si tato práva po dobu, kdy bude příspěvek dostupný koncovým uživatelům služeb společnosti Google; a (b) všechny příspěvky odeslané do galerie prostřednictvím Dokumentů Google splňují zveřejněné programové zásady.

Společnost Google si nenárokuje vlastnictví žádných příspěvků do galerie, které prostřednictvím Dokumentů Google odešlete. Zůstáváte držiteli autorských a všech dalších práv, včetně práv duševního vlastnictví, která jsou již k příspěvku do galerie ve vašem držení. Souhlasíte s tím, že jste odpovědní chránit tato práva a vynucovat jejich dodržování a že společnost Google není povinná tak činit za vás.

Souhlasíte, že nesete výhradní odpovědnost (a že společnost Google vůči vám ani žádné třetí straně není odpovědná) za žádné odeslané příspěvky do galerie. Společnost Google není žádným způsobem zodpovědná za následné používání nebo zneužívání koncovými uživateli společnosti Google, kteří mají k vašemu příspěvku do galerie přístup.

Společnost Google si vyhrazuje právo odebrat výhradně dle svého uvážení některé nebo všechny příspěvky z galerie.

Jak může Google vaše odeslané šablony používat

Pokud se rozhodnete odeslat obsah, aby se stal součástí galerií obsahu, dáváte společnosti Google a jejím spřízněným subjektům pokyn a oprávnění váš příspěvek v galerii hostovat, odkazovat na něj a jinak jej začleňovat do Dokumentů Google a poskytujete společnosti Google a jejím koncovým uživatelům celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní licenci k uplatňování níže uvedených práv k příspěvku do galerie:

 • reprodukovat příspěvek do galerie,
 • vytvářet a reprodukovat díla odvozená z příspěvku do galerie,
 • veřejně zobrazovat příspěvek do galerie a distribuovat jeho kopie,
 • veřejně zobrazovat a distribuovat kopie děl odvozených z příspěvku do galerie.

Souhlasíte, že vaše licence pro koncové uživatele společnosti Google bude trvalá. Kromě toho si pro vyloučení pochybností společnost Google vyhrazuje a vy jí udělujete právo příspěvek do galerie, který jste odeslali prostřednictvím Dokumentů Google, syndikovat a takový příspěvek do galerie používat v souvislosti s libovolnou službou, kterou Google nabízí. Nadále máte právo distribuci příspěvků do galerie prostřednictvím galerií obsahu Dokumentů Google kdykoli zastavit, ovšem za předpokladu, že taková volba nebude sloužit k odebrání licencí poskytnutých koncovým uživatelům společnosti Google v souladu s těmito smluvními podmínkami. Pokud chcete distribuci příspěvků do galerie prostřednictvím galerií obsahu Dokumentů Google zastavit, musíte použít funkce k odstranění, které jsou součástí služby. V takovém případě se odstranění příspěvku do galerie projeví v přiměřené době.

Prohlašujete a zaručujete, že (a) vlastníte nebo jste nabyli všechna nezbytná práva k poskytování všech příspěvků odeslaných do galerie prostřednictvím Dokumentů Google a podržíte si tato práva po dobu, kdy bude příspěvek dostupný koncovým uživatelům služeb společnosti Google; a (b) všechny příspěvky odeslané do galerie prostřednictvím Dokumentů Google splňují zveřejněné programové zásady.

Společnost Google si nenárokuje vlastnictví žádných příspěvků do galerie, které prostřednictvím Dokumentů Google odešlete. Zůstáváte držiteli autorských a všech dalších práv, včetně práv duševního vlastnictví, která jsou již k příspěvku do galerie ve vašem držení. Souhlasíte s tím, že jste odpovědní chránit tato práva a vynucovat jejich dodržování a že společnost Google není povinná tak činit za vás.

Souhlasíte, že nesete výhradní odpovědnost (a že společnost Google vůči vám ani žádné třetí straně není odpovědná) za žádné odeslané příspěvky do galerie. Společnost Google není žádným způsobem zodpovědná za následné používání nebo zneužívání koncovými uživateli společnosti Google, kteří mají k vašemu příspěvku do galerie přístup.

Společnost Google si vyhrazuje právo odebrat výhradně dle svého uvážení některé nebo všechny příspěvky z galerie.

Přečtěte si úplné smluvní podmínky společnosti Google.

Porušení autorských práv
Respektujte autorská práva. Obsah chráněný autorskými právy nesdílejte bez oprávnění ani neposkytujte odkazy na weby, z nichž lze neoprávněně stahovat obsah chráněný autorskými právy. Jednou ze zásad naší společnosti je reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv. Opakované porušení práv k duševnímu vlastnictví, včetně autorských práv, povede k ukončení účtu. Stanete-li se svědky porušení zásad společnosti Google ohledně autorských práv, tuto skutečnost nahlaste.
Distribuce obsahu

Disk Google vám umožňuje ukládat, sdílet a streamovat video obsah, ale neměl by se používat jako náhrada sítě pro distribuci obsahu. Pro veřejné streamování většího rozsahu se lépe hodí YouTube. Pokud to bude vypadat, že je Disk Google používán k veřejnému streamování velkého rozsahu, bude vám jeho používání omezeno. Opakovaná porušení mohou vést k dalším akcím včetně ukončení vašeho účtu nebo možnosti Disk Google používat.

Překlady našich zásad jsou poskytovány, abyste se s nimi mohli snadněji seznámit. V případě rozporu mezi textem těchto zásad a textem anglické verze zásad platí text anglické verze zásad.