Programové zásady proti zneužívání služby a jejich uplatňování

Níže uvedené obsahové zásady jsou velmi důležité pro spokojenost uživatelů s našimi službami. Snažíme se zamezit zneužívání služby, které by mohlo ohrozit její poskytování. Proto žádáme všechny uživatele o dodržování následujících zásad, jež nám pomohou tohoto cíle dosáhnout. 

Tyto zásady platí pro službu Google Meet (dále jen „Meet“). Při jejich prosazování můžeme udělovat výjimky vycházející ze vzdělávacích, dokumentačních, vědeckých či uměleckých důvodů nebo v případech, které uživatelům služby přinášejí jiné podstatné výhody. Tyto zásady se mohou měnit, proto vám doporučujeme se k nim občas vrátit. Další informace najdete také ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Nahlášení zneužití

Pokud se domníváte, že někdo níže uvedené zásady porušuje, nahlaste nám zneužití služby
 
V případě porušení zásad může společnost Google uživatelům zakázat používání služby Meet nebo deaktivovat účet. Pokud vám byla pozastavena služba nebo deaktivován účet a domníváte se, že se jedná o omyl, postupujte podle pokynů na této stránce.

Programové zásady

Sexuální a jiné zneužívání dětí 

Nepoužívejte službu Meet k vytváření, nahrávání ani distribuci obsahu, který zneužívá či jinak poškozuje děti. Zákaz zahrnuje všechny materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí. 

Obecně se na platformě Meet zakazuje využívání našich služeb k jakémukoli ohrožení dětí. To zahrnuje mimo jiné agresivní chování vůči dětem, jako například:

  • tzv. lákání dětí (například navázání přátelství s dítětem na internetu s cílem otevřít si cestu k sexuálním kontaktům na internetu i mimo něj nebo k výměně sexuálně laděných obrazových materiálů);
  • vydírání související se sexem (například vyhrožování dítěti nebo jeho vydírání na základě skutečného nebo údajného přístupu k intimním obrázkům dítěte); 
  • sexualizace nezletilých (například snímky, které zobrazují sexuální zneužívání dětí, povzbuzují k němu nebo je propagují, či vyobrazení dětí způsobem, který by mohl vést k jejich sexuálnímu zneužívání); a 
  • obchodování s dětmi (například reklama nebo nabízení dítěte ke komerčnímu sexuálnímu vykořisťování). 

V těchto případech podnikneme příslušná opatření: můžeme například věc oznámit organizaci NCMEC (Národní centrála pro pohřešované a zneužívané děti), omezit uživatelům přístup k funkcím služby nebo jim deaktivovat účet. Pokud se domníváte, že je některé dítě v nebezpečí nebo že dochází ke zneužívání dětí či obchodování s nimi, obraťte se okamžitě na policii.

Obcházení zákona 

Nepodnikejte kroky, jejichž cílem je obejít naše zásady nebo omezení týkající se vašeho účtu. Nesnažte se získat prostor k zakázanému chování tím, že si vytvoříte nebo budete používat další účty, ani jinými podobnými způsoby. 

Nebezpečné a nezákonné činnosti

Nepoužívejte službu Meet k propagaci, organizování ani provádění nezákonných aktivit ani aktivit, které způsobují vážnou a bezprostřední fyzickou újmu lidem nebo zvířatům.

Podvody, phishing a další klamavé postupy

Nepoužívejte službu Meet k phishingu. Nepokoušejte se žádat o citlivá data ani je shromažďovat. K takovým informacím patří hesla, finanční údaje nebo rodná čísla. Nepoužívejte službu Meet k tomu, abyste ostatní uživatele podvodně, uvedením v omyl nebo pod falešnou záminkou přiměli ke sdílení citlivých informací.

Nepředstírejte s cílem někoho podvést nebo oklamat cizí identitu ani jinak nefalšujte vlastní totožnost nebo totožnost zdroje pozvání do služby Meet či žádosti o připojení.

Obtěžování, šikanování a výhrůžky 

Nedopouštějte se obtěžování, šikanování ani vyhrožování. Nedovolujeme ani používat službu k podněcování ostatních k takovým aktivitám. Nezapomínejte, že online obtěžování je na mnoha místech nezákonné a může mít pro útočníka i oběť vážné následky. Pokud nás někdo upozorní na vyhrožování ublížením nebo na jiné nebezpečné situace, můžeme podniknout odpovídající kroky, včetně nahlášení útočníka příslušným orgánům.

Projevy nenávisti

Nedopouštějte se projevů nenávisti. Za takové projevy považujeme obsah, který propaguje či schvaluje násilí nebo jehož hlavním cílem je vyvolat nenávist proti jednotlivci či skupině lidí na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací.

Malware a podobný škodlivý obsah

Nepřenášejte malware ani žádný obsah, který poškozuje či narušuje provoz sítí, serverů, zařízení koncových uživatelů nebo jiné infrastruktury. To zahrnuje přímé hostování, vkládání nebo přenos malwaru, virů, destruktivního kódu, případně jiného škodlivého nebo nežádoucího softwaru či podobného obsahu. Spadá sem také obsah, který přenáší viry, způsobuje otevírání vyskakovacích oken, pokouší se o instalaci softwaru bez souhlasu uživatele nebo uživatele jinak napadá škodlivým kódem. Další informace najdete v našich zásadách pro bezpečné procházení webu.

Osobní a důvěrné informace

Nesdílejte ani nešiřte osobní nebo důvěrné informace jiných lidí bez jejich souhlasu. ​Patří sem citlivé údaje, jako jsou čísla sociálního pojištění v USA, rodná čísla, čísla bankovních účtů, platebních karet, obrázky podpisů nebo osobní zdravotní dokumentace. Toto ustanovení obecně nevymáháme ve většině případů, kdy jsou tyto informace široce dostupné jinde na internetu nebo ve veřejných záznamech – například jsou-li čísla národních průkazů totožnosti uvedena na webu vlády. 

Zboží a služby podléhající regulaci 

​Neprodávejte ani neinzerujte zboží a služby podléhající regulaci ani jejich prodeji nenapomáhejte. Mezi takové zboží a služby patří alkohol, hazardní hry, léčiva, neschválené doplňky stravy, tabákové výrobky, pyrotechnika, zbraně nebo zdravotnické pomůcky a nástroje.

Sexuálně explicitní obsah 

Nesdílejte ani nešiřte obsah, který zahrnuje sexuálně explicitní materiály, jako je nahota, přímo zachycené sexuální aktivity nebo pornografický obsah. Spadá sem také směrování provozu na komerční pornografické weby. Povolujeme obsah určený pro vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké účely.

Spam 

Nešiřte spamy. Ty mohou zahrnovat nevyžádaný propagační či komerční obsah, nevyžádaný obsah vytvořený automatizovanými programy, opakující se nebo nesmyslný obsah a cokoli, co se jeví jako hromadné nabídky.

Zasahování do systému

Nezneužívejte tuto službu a nepoškozujte, nenarušujte ani nepříznivě neovlivňujte provoz sítí, zařízení ani jiné infrastruktury. To zahrnuje negativní zásahy do jakéhokoli aspektu služby nebo jejích funkcí, jejich poškozování či deaktivaci.

Teroristický obsah

Teroristickým organizacím nedovolujeme tuto službu používat k žádným účelům, ani k náboru členů. Také podnikneme příslušné kroky proti organizátorům a účastníkům schůzek, jejichž obsah souvisí s terorismem, například propaguje teroristické činy, podněcuje k násilí nebo oslavuje teroristické útoky. 

Násilí a krvavé výjevy 

Nesdílejte ani nešiřte násilný či krvavý obsah týkající se skutečných lidí nebo zvířat, jehož primárním účelem je šokovat či vyvolat senzaci nebo který postrádá důvod. Patří sem i obzvlášť realistické vyobrazení násilí, například detailní záběry zmrzačených mrtvých těl nebo těl rozsekaných na kusy. Realistické zachycení násilí, jako je například obsah s velmi krvavými výjevy, může být přijatelné ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu. V takových případech ale vždy poskytněte dostatek informací, které lidem pomohou daný kontext pochopit. V některých případech může obsah být tak násilný či šokující, že žádné množství dodatečných informací nestačí k tomu, aby mohl na našich platformách zůstat. V neposlední řadě nepodněcujte ostatní k páchání konkrétních násilných činů.