A custom icon for Merchant Center Classic and Merchant Center Next.

Mar chuid d'fhionraíocht fógra le déanaí sa Rúis, beidh fógraí á gcur ar sos againn freisin ar tháirgí agus líonraí Google ar fud an domhain d'fhógróirí atá lonnaithe sa Rúis.
Mar gheall ar an gcogadh atá ar siúl sa Úcráin, beidh sos á chur againn, go sealadach, ar fhógraí Google atá á seirbheáil d'úsáideoirí atá lonnaithe sa Rúis.

Fáilte chuig Lárionad Polasaithe Fógraí siopadóireachta

Forléargas ar ár bpolasaithe Fógraí siopadóireachta agus conas atá siad á bhforfheidhmiú againn

Déanaimid ár ndícheall tacú le héiceachóras sláintiúil fógraíochta dhigiteach – éiceachóras atá iontaofa agus trédhearcach, agus a oibríonn do chustaiméirí, fógróirí agus foilsitheoirí. Is é cuspóir an Lárionaid Polasaithe seo ná cabhrú leat feachtais Fógraí siopadóireachta agus fógraí fardail áitiúil a thógáil a ailíníonn lenár bpolasaithe fógraí agus leis na polasaithe Fógraí siopadóireachta atá liostaithe thíos araon.

Deartar na polasaithe seo chun eispéireas sábháilte agus dearfach a chinntiú dár gcustaiméirí agus chun cloí leis na dlíthe infheidhme. Ciallaíonn sé sin go gcuireann ár bpolasaithe cosc ar ábhar atá díobhálach do chustaiméirí agus don éiceachóras fógraíochta ginearálta.

Clúdaíonn ár bpolasaithe Fógraí siopadóireachta ceithre réimse leathana:

Ábhar coiscthe: Ábhar nach bhfuil cead agat a chur chun cinn ar Líonra Google

Cleachtais choiscthe: Rudaí nach ceadmhach duit a dhéanamh más mian leat fógraíocht a dhéanamh linn

Ábhar srianta: Ábhar is féidir leat a fhógairt, ach le teorainneacha

Eagarthóireacht agus teicniúil: Caighdeáin cháilíochta do d'fhógraí agus do shuíomh gréasáin

Cliceáil trí na polasaithe thíos chun sainmhínithe polasaí, samplaí agus céimeanna fabhtcheartaithe a fháil.

Úsáidimid meascán de Google AI agus de mheastóireacht dhaonna chun a chinntiú go gcomhlíonann Fógraí siopadóireachta na polasaithe seo. Úsáideann ár dteicneolaíochtaí forfheidhmithe Google AI, bunaithe ar chinntí a dhéanann athbhreithneoirí daonna, chun cabhrú linn ár gcustaiméirí a chosaint agus ár n-ardáin fógraí a choinneáil sábháilte. Is minic a dhéanann ár saineolaithe sainoilte athbhreithniú agus meastóireacht ar chásanna eile atá casta, caolchúiseach nó dian.

Déanaimid gníomh maidir le hábhar a sháraíonn ár bpolasaithe. Seans go mbeidh dícheadú fógraí Siopadóireachta a sháraíonn na polasaithe san áireamh leis seo ionas nach seirbheálfaidh siad, uasteorainn shealadach a chur le taispeáintí fógraí do chuntais áirithe ar chuir Google AI bratach leo, agus cuntais a chur ar fionraí de bharr sáruithe uafásacha nó sáruithe arís agus arís eile.

Tabharfaimid faisnéis duit maidir lenár gcinneadh i dtaca le gníomh forfheidhmithe ar bith a dhéanfaimid mar gheall ar shárú ar pholasaí. Má dhícheadaítear ceann amháin de d'Fhógraí siopadóireachta, is féidir leat an fógra siopadóireachta sin a cheartú nó achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh. Is féidir leat achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh chun cuntas a chur ar fionraí chomh maith (ní mór duit a bheith sínithe isteach ar do chuntas Google Ads ionas go n-oibreoidh an nasc seo).

Ábhar coiscthe

Earraí góchumtha

Cuireann Google cosc le díol nó cur chun cinn earraí góchumtha le díol. Bíonn trádmharc nó lógó in earraí góchumtha atá comhionann le trádmharc nó lógó earraí eile, nó nach féidir iad a aithint óna chéile. Déanann siad aithris ar ghnéithe branda an táirge ar mhaithe leo féin a chur in iúl mar tháirge fíor de chuid úinéir an bhranda.

Baineann an polasaí seo le hábhar d'Fhógraí siopadóireachta agus do shuímh gréasáin.

Táirgí dainséaracha

Tá fonn ar Google cabhrú le daoine a choinneáil sábháilte ar líne agus as líne araon, mar sin ní cheadaímid cur chun cinn táirgí áirithe a dhéanann damáiste, dochar nó gortú.

Samplaí d'ábhar dainséarach: Drugaí áineasa (ceimiceacha nó luibhe); substaintí sícighníomhacha; trealamh chun úsáid drugaí a éascú; airm, armlón; ábhair phléascacha agus tinte ealaíne; treoracha chun pléascáin nó táirgí dochracha eile a dhéanamh; táirgí tobac.

Táirgí a chumasaíonn iompraíocht mhímhacánta

Is mór ag Google macántacht agus cothroime, mar sin ní cheadaímid cur chun cinn táirgí atá deartha chun iompraíocht mhímhacánta a chumasú.

Samplaí de tháirgí a chumasaíonn iompraíocht mhímhacánta: Bogearraí nó treoracha haiceála; doiciméid bhréige; táirgí séitéireachta acadúla.

Ábhar míchuí

Is mór ag Google éagsúlacht agus meas ar dhaoine eile, agus déanaimid ár ndícheall gan olc a chur ar úsáideoirí, mar sin ní cheadaímid fógraí ná cinn scríbe a thaispeánann ábhar uafásach nó a chuireann fuath, éadulaingt, leithcheal nó foréigean chun cinn.

Samplaí d'ábhar míchuí nó déistineach: Bulaíocht nó imeaglú a dhéanamh ar dhuine aonair nó ar ghrúpa; leithcheal ciníoch; giuirléidí grúpa fuatha; íomhánna glinne de láthair choire nó de thimpiste; cruálacht ar ainmhithe; dúnmharú; féindochar; sracaireacht nó dúmhál; díol nó trádáil speiceas atá i mbaol.

Ábhar Fógraí siopadóireachta nach dtacaítear leis

Tá sé mar aidhm ag Google gnólachtaí a chumasú chun réimse leathan táirgí a chur chun cinn, ach seans nach mbarrfheabhsófar roinnt táirgí agus ardán Google chun tacú go cuí le gach cineál ábhair.

Ar an ábhar seo, ní cheadaíonn Fógraí siopadóireachta agus liostuithe táirge saor in aisce cur chun cinn ábhair áirithe nuair nach gcuirimid an t-eispéireas úsáideora is fearr ar fáil.

Tabhair faoi deara nach bhfuil tionchar ag na srianta seo ar pholasaithe ar tháirgí nó ardáin Google eile toisc go mbaineann siad go sainiúil le Fógraí siopadóireachta agus liostuithe saor in aisce, áit a bhfuil an fheidhmiúlacht éagsúil nó a bhfuil córais tacaíochta bhreise ann.

Cleachtais choiscthe

Mí-úsáid an líonra fógraíochta

Tá Google ag iarraidh go mbeidh Fógraí siopadóireachta úsáideach, éagsúil, ábhartha agus sábháilte d'úsáideoirí, mar sin ní cheadaímid ceann ar bith de na rudaí seo a leanas:

 • Ábhar mailíseach
 • Suíomhanna a thugann beagán luacha ar leith d'úsáideoirí agus atá dírithe ar ghiniúint tráchta
 • Miondíoltóirí a dhéanann iarracht buntáiste éagothrom a fháil i bhfeachtais Shopping
 • Miondíoltóirí a dhéanann iarracht dul timpeall ar ár bpróisis athbhreithnithe

Bailiú agus úsáid sonraí ar bhealach mífhreagrach

Tá fonn ar Google go mbeadh muinín ag na húsáideoirí go dtabharfar aird ar fhaisnéis a bhaineann leo agus go láimhseálfar í leis an gcúram cuí. Dá bhrí sin, níor cheart go mbainfeadh ár gcomhpháirtithe fógraíochta mí-úsáid as an bhfaisnéis seo, ná go ndéanfaidís í a bhailiú chun críocha neamhshoiléire nó gan bearta slándála cuí.

Samplaí d'fhaisnéis úsáideora ar ghá í a láimhseáil go cúramach: ainm iomlán; seoladh ríomhphoist; seoladh poist; uimhir ghutháin; aitheantas náisiúnta, pinsean, slándáil shóisialta, aitheantas cánach, uimhir cúraim sláinte nó uimhir ceadúnais tiomána; dáta breithe nó sloinne roimh phósadh na máthar mar aon leis an bhfaisnéis ar fad thuas; stádas airgeadais; ceangal polaitíochta; gnéaschlaonadh; cine nó eitneacht; creideamh.

Samplaí de bhailiú agus úsáid sonraí ar bhealach mífhreagrach: Na sonraí seo a leanas a fháil thar cheangail freastalaí SSL (https://) nach bhfuil sábháilte:

 • Ainm úsáideora nó ríomhphost in éineacht le pasfhocail
 • Uimhreacha cártaí creidmheasa agus dochair
 • Uimhreacha bainc agus cuntais infheistíochta
 • Uimhreacha cuntais reatha
 • Uimhreacha aistrithe de dhroim sreinge
 • Uimhir aitheantais náisiúnta, pinsin, slándála sóisialta, aitheantais cánach, cúraim sláinte nó ceadúnais tiomána

Mífhaisnéis

Níl fonn ar Google go mothóidh úsáideoirí gur chuir an t-ábhar atá curtha chun cinn i bhfógraí Siopadóireachta amú iad, agus ciallaíonn sé sin gur cheart a bheith oscailte agus macánta leo agus an fhaisnéis a thabhairt dóibh atá uathu chun cinntí eolacha a dhéanamh. Ar an ábhar seo, ní cheadaímid an méid seo a leanas:

 • Promóisin a spreagann úsáideoirí chun tús a chur le ceannach, íoslódáil nó gealltanas eile gan an fhaisnéis ábhartha ar fad a chur ar fáil agus toiliú soiléir an úsáideora a fháil ar dtús
 • Promóisin a chuireann tú féin nó do tháirgí in iúl ar bhealach nach bhfuil cruinn, réalaíoch ná ionraic

Ábhar srianta

Clúdaíonn na polasaithe thíos ábhar atá íogair uaireanta ó thaobh dlí nó ó thaobh cultúir de. Is féidir leis an bpromóisean ar líne a bheith ina bhealach cumhachtach chun teacht ar chustaiméirí, ach i réimsí íogaire, oibrímid go crua chomh maith chun taispeáint na bhfógraí seo a sheachaint i gcás go bhféadfaidís a bheith míchuí.

Ar an ábhar sin, ceadaímid cur chun cinn an ábhair thíos, ach ar bhonn teoranta. Seans nach dtaispeánfar na promóisin seo do gach úsáideoir i ngach suíomh, agus seans go mbeidh ar dhíoltóirí riachtanais bhreise a chomhlíonadh sula mbeidh a bhfógraí incháilithe le rith. Tabhair faoi deara nach bhfuil gach táirge, gné ná líonra in ann tacú leis an ábhar srianta seo.

Ábhar atá dírithe ar aosaigh

Cuireann Google srian le cur chun cinn na gcineálacha ábhair atá dírithe ar aosaigh seo a leanas:

 • Marsantacht do dhaoine fásta
 • Ábhar gáirsiúil
 • Íomhánna ina bhfuil craiceann nochta agus nochtacht

Nuair atá ábhar d'aosaigh á chur chun cinn, ní féidir leat aon cheann de na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

 • Dlíthe nó rialacháin is infheidhme do shuíomh ar bith ar a bhfuil tú ag spriocdhíriú, a shárú
 • Spriocdhíriú ar mhionaoisigh
 • Ábhar gáirsiúil a chur chun cinn
 • Ábhar le téamaí gnéis faoi aois nó téamaí gnéis nach bhfuil comhthoiliúil a chur chun cinn, lena n-áirítear ábhar a bhaineann le mí-úsáid ghnéasach páistí
 • Ábhar a chur chun cinn a bhféadfaí ciall a bhaint as a chuireann gníomhartha gnéis ar fáil mar mhalairt ar chúiteamh

Samplaí d'ábhar d'aosaigh atá srianta: bréagáin ghnéis; irisleabhair d'aosaigh; táirgí feabhsaithe gnéis; promóisin gháirsiúla fo-éadaí.

Deochanna alcólacha

Cuireann Google srian le cur chun cinn deochanna meisciúla agus deochanna atá cosúil le deochanna meisciúla.

Nuair atá deochanna meisciúla á gcur chun cinn, ní féidir leat ceann ar bith den mhéid seo a leanas a dhéanamh:

 • Dlíthe agus caighdeáin tionscail is infheidhme a shárú do shuíomh ar bith ar a bhfuil tú ag spriocdhíriú
 • Spriocdhíriú ar dhaoine atá faoi bhun na haoise dleathaí óil
 • Tabhair le tuiscint gur féidir le hól alcóil feabhas a chur ar sheasamh sóisialta, gnéasach, gairmiúil, intleachtúil nó lúthchleasaíochta
 • Tabhair le tuiscint go soláthraíonn ól alcóil tairbhí sláinte nó teiripeacha
 • Cuma dhearfach a chur ar an iomarca alcóil a ól nó ragús óil nó an t-ólachán iomaíoch a léiriú
 • Ól alcóil a thaispeáint i gcomhar le hoibriú feithicle de chineál ar bith, le hoibriú innealra, nó le comhlíonadh aon chúraim a éilíonn airdeall nó deaslámhacht

Samplaí de dheochanna meisciúla srianta: beoir; fíon; sáicí; biotáillí nó alcól crua; Seaimpéin; fíon treisithe; beoir neamh-mheisciúil; fíon neamh-mheisciúil; agus biotáillí driogtha neamh-mheisciúla.

Ábhar faoi chóipcheart

Cuireann Google srian le cur chun cinn ábhair faoi chóipcheart. Más mian leat ábhar faoi chóipcheart a chur chun cinn agus má chreideann tú go bhfuil tú údaraithe de réir dlí déanamh amhlaidh, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn. Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le conas a láimhseálaimid fadhbanna a bhaineann le cóipcheart nó chun gearán a bhaineann le cóipcheart a chur isteach, úsáid an fhoirm Tuairiscigh ábhar ar Google.

Ábhar a bhaineann le cearrbhachas

Cuireann Google srian le cur chun cinn ábhair a bhaineann leis an gcearrbhachas.

Samplaí d'ábhar srianta a bhaineann leis an gcearrbhachas: crannchuir náisiúnta nó phríobháideacha; suíomhanna a thugann cóid bhónais nó tairiscintí promóisin le haghaidh suíomhanna cearrbhachais

Ábhar a bhaineann leis an gcúram sláinte

Cuireann Google srian le cur chun cinn ábhair a bhaineann leis an gcúram sláinte amhail an méid seo a leanas:

 • Cógas thar an gcuntar
 • Drugaí ar oideas
 • Earraí cógaisíochta agus forlíontaí neamhcheadaithe
 • Toircheas agus táirgí a bhaineann leis an torthúlacht

Tá seans ann go mbeidh éagsúlacht sna srianta atá i bhfeidhm maidir leis an ábhar seo, ag brath ar an táirge atá á chur chun cinn agat agus na tíortha ar a bhfuil tú ag spriocdhíriú. Seans nach mbeidh roinnt ábhair, amhail forlíontaí cógaisíochta neamhcheadaithe, curtha chun cinn áit ar bith.

Seans go mbeidh ort cur isteach ar réamhúdarú le Google roimh ábhar a bhaineann leis an gcúram sláinte a fhógairt, ag brath ar an ábhar atá á chur chun cinn agat agus na tíortha ina mbeidh d'fhógraí le feiceáil.

Ábhar polaitiúil

Nuair a chuireann tú ábhar polaitiúil chun cinn, ní mór duit na riachtanais seo a leanas a chomhlíonadh:

 • Dlíthe agus caighdeáin tionscail infheidhme do shuíomh ar bith ar a bhfuil tú ag spriocdhíriú
 • Aon "tréimhsí ciúnais" toghcháin infheidhme

Samplaí d'ábhar polaitiúil: cur chun cinn páirtithe/iarrthóirí polaitíochta, abhcóideacht ar cheist pholaitíochta.

Trádmharcanna

Ní chuireann Fógraí siopadóireachta srian le húsáid trádmharcanna ag díoltóirí i dteideal ná i gcur síos fógra nuair is do tháirge trádmharcáilte nó do tháirge atá comhoiriúnach leis an táirge trádmharcáilte atá sé. Ní mór do dhíoltóirí tagairt a dhéanamh do thrádmharcanna le bheith in ann an méid atá á chur ar fáil acu a chur in iúl d'úsáideoirí, agus teastaíonn an fhaisnéis sin ó úsáideoirí toisc go bhfuil sí ábhartha dá gcuardaigh. Déanfaimid athbhreithniú ar mhaíomh ó úinéirí trádmharcanna ar dócha go mbeadh úsáid a dtrádmhairc ina cúis le mearbhall a chur ar thomhaltóirí maidir le bunús táirge. Chun gearán a bhaineann le trádmharc a chur isteach más úinéir an trádmhairc thú, úsáid an fhoirm Tuairiscigh ceist dlí i bhFógraí siopadóireachta.

Bia agus Deochanna ar Mhórán Saille, Siúcra, Salainn

Tacaímid leis an bhfógraíocht fhreagrach do bhia agus do dheochanna. Ceadaítear Fógraí siopadóireachta Bia agus Deochanna (F&B) Ar Mhórán Saille, Siúcra, Salainn (HFSS) má chomhlíonann siad ár bpolasaithe. Smaoinímid go bhfuil fógraí ag cur díol táirgí HFSS chun cinn nuair a chuirtear earra bia, deoch nó béile HFSS amháin nó níos mó chun cinn san fhógra (téacs, íomhánna, fuaim agus/nó físeán) nó suíomh sprice. Go sonrach, cuirtear cosc anois ar Fhógraí siopadóireachta ina bhfuil bianna agus deochanna HFSS ó spriocdhíriú ar mhionaoisigh.

Níl sé mar aidhm ag an bhfaisnéis atá le feiceáil sa pholasaí seo a bheith mar chomhairle dlí agus táimid ag súil le go gcomhlíonfaidh gach díoltóir agus comhpháirtí na dlíthe áitiúla do réigiún ar bith ar a bhfuil á bhfógraí ag spriocdhíriú, lena n-áirítear riachtanais áitiúla a d'fhéadfadh a bheith éagsúil ón bpolasaí Bia agus Deoch HFSS seo.

Riachtanais eagarthóireachta agus theicniúla

Tá fonn orainn fógraí a sholáthar atá spéisiúil d'úsáideoirí gan cur isteach orthu ná bheith deacair idirghníomhú leo, mar sin tá riachtanais eagarthóireachta forbartha againn chun cabhrú le d'fhógraí a choinneáil tarraingteach d'úsáideoirí. Tá riachtanais theicniúla shonraithe againn chomh maith chun cabhrú le húsáideoirí agus fógróirí an leas is fearr a bhaint as éagsúlacht na bhformáidí fógraí a chuirimid ar fáil.

Ceanglais eagarthóireachta agus ghairmiúla

Chun eispéireas custaiméara ar ardchaighdeán a chur ar fáil, teastaíonn ó Google go gcomhlíonfaidh gach Fógra siopadóireachta ardchaighdeáin eagarthóireachta agus ghairmiúla. Ní cheadaímid ach promóisin a bhfuil cuma shoiléir agus ghairmiúil orthu. Ba cheart go dtreoródh na fógraí seo custaiméirí i dtreo táirgí agus leathanaigh lamairne atá ábhartha agus úsáideach agus a bhfuil sé éasca idirghníomhú leo.

Samplaí de phromóisin nach gcomhlíonann na riachtanais eagarthóireachta agus ghairmiúla seo:

 • URL taispeána nach léiríonn URL an leathanaigh lamairne go cruinn, cosúil le "google.com" ag tabhairt úsáideoirí go "gmail.com"
 • úsáid chleasach d'fhocail, uimhreacha, litreacha, poncaíocht nó siombail amhail SAOR, s-a-o-r agus F₹€€!!
 • suíomhanna atá á dtógáil, fearainn pháirceáilte, nó nach bhfuil ag feidhmiú
 • suíomhanna a bhfuil cnaipe siar an bhrabhsálaí díchumasaithe orthu
 • suíomhanna nach féidir breathnú orthu i mbrabhsálaithe a úsáidtear go minic

Maidir lenár bpolasaithe

Cumasaíonn Fógraí siopadóireachta gnólachtaí idir bheag agus mhór, ar fud an domhain, chun réimse leathan táirgí agus suíomhanna gréasáin a chur chun cinn ar Google agus thar ár líonra. Tá fonn orainn cabhrú leat teagmháil a dhéanamh le custaiméirí atá agat cheana, le custaiméirí féideartha agus le spriocphobail. Mar sin féin, chun cabhrú linn eispéireas sábháilte agus dearfach a chruthú d'úsáideoirí, éistimid lena gcuid aiseolais agus leis na nithe is údar imní dóibh maidir leis na cineálacha fógraí a bhféachann siad orthu. Déanaimid athbhreithniú rialta ar athruithe ar threochtaí agus cleachtais ar líne, gnásanna tionscail agus rialacháin. Agus ar deireadh, agus ár bpolasaithe á gcur i dtoll a chéile againn, smaoinímid ar ár luachanna agus ar ár gcultúr mar chuideachta agus ar chúrsaí oibríochtúla, teicniúla agus gnó. Mar thoradh air sin, tá tacar polasaithe cruthaithe againn atá i bhfeidhm ar gach promóisean ar Líonra Google.

Teastaíonn ó Google go gcomhlíonann fógróirí na dlíthe agus rialacháin is infheidhme ar fad, agus na polasaithe Google a gcuirtear síos orthu thuas. Tá sé tábhachtach go gcuireann tú eolas ar na riachtanais seo agus go mbíonn an t-eolas is déanaí agat fúthu le haghaidh na n-áiteanna ina n-oibríonn do ghnólacht agus áit ar bith eile ina bhfuil d'fhógraí le feiceáil. Nuair a aimsímid ábhar a sháraíonn na riachtanais seo, seans go gcuirfimid bac air ó bheith le feiceáil. I gcás sáruithe arís agus arís eile nó sáruithe uafásacha, seans go gcuirfear bac ort fógraíocht a dhéanamh linn.

Tá freagracht ar fhógróirí gan ábhar a chur chun cinn, ná páirt a ghlacadh in iompraíocht a chuireann leis an mbaol go ndéanfaí dochar dár n-úsáideoirí, fostaithe ná éiceachóras Ads. Má aimsímid ábhar nó iompraíocht den sórt sin, seans go ndéanfaimid gníomh, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do shrian nó bac a chur le d'fhógraí nó do chuntas a chur ar fionraí.

Má tá tú ag obair le hardán tríú páirtí, tá seans ann nach mbaineann cuid de na treoracha seo leatsa. Féach ar d'ardán tríú páirtí le haghaidh treoracha faoin gcaoi chun an fhadhb a réiteach agus athbhreithniú a iarraidh. Faigh tuilleadh faisnéise faoin gcaoi chun tacaíocht a aimsiú má úsáideann tú ardán nach ardán Google é.