Následující programové zásady se vztahují na obsah, který pošlete do Fotek Google, komentářů k Fotkám Google a na tisk obsahu z Fotek Google. Fotky Google nabízejí úložiště a nástroje na automatické uspořádávání vašich fotek a videí bez dalších poplatků. Tyto zásady jsou velmi důležité k tomu, aby bylo používání služeb Google pro všechny příjemné.

Snažíme se předcházet zneužívání, které by mohlo ohrozit naši schopnost službu poskytovat. Proto prosíme všechny uživatele, aby nám dodržováním následujících zásad pomohli tohoto cíle dosáhnout. Když nám přijde oznámení o možném porušení zásad, můžeme příslušný obsah zkontrolovat a přijmout potřebná opatření. Například můžeme obsah smazat, omezit k němu přístup, odmítnout ho vytisknout nebo danému uživateli omezit nebo ukončit přístup k službám Google.

U účtů, které překročí kvótu úložiště, můžeme podniknout odpovídající kroky. Pokud například překročíte kvótu úložiště nebo si nepořídíte dostatek dodatečného úložného prostoru, můžeme například odmítnout nově nahraný obsah, komprimovat stávající obsah nebo obsah smazat. Přečtěte si další informace o kvótách úložiště.

Při uplatňování těchto základ můžeme udělit výjimku ze vzdělávacích, dokumentačních, vědeckých nebo uměleckých důvodů, případně pokud existuje výrazný veřejný zájem na tom, abychom daný obsah nijak neomezovali.

Tyto zásady se můžou změnit, proto vám doporučujeme se občas vrátit a znovu si je přečíst Další informace najdete ve smluvních podmínkách Googlu. Nezapomeňte, že kromě následujících zásad můžou některé služby a funkce mít další zásady a podmínky. Například profilovou fotku na Googlu nesmí tvořit obsah pro dospělé ani urážlivý obsah – nesmí jít třeba o detail něčích hýždí nebo výstřihu.

Nahlášení zneužití

Pokud se domníváte, že někdo následující zásady porušuje, nahlaste nám to pomocí odkazu „Nahlásit zneužití“ (nebo jiného podobného odkazu). Přečtěte si další informace o nahlášení zneužití ve Fotkách Google a o dalších krocích, kterými můžete ve Fotkách Google někoho zablokovat.

K nahlášení porušení autorských práv nebo jiných právních problémů použijte tento nástroj. Provede vás procesem nahlášení obsahu, který by podle vás měl být na základě platných zákonů ze služeb Google odstraněn.

Programové zásady

Krádež účtu
Nepoužívejte bez povolení účty jiných uživatelů. Pokud budeme upozorněni na nezákonnou činnost, podnikneme příslušné kroky. Můžeme vás mimo jiné nahlásit příslušným úřadům, odebrat vám přístup k některým našim službám nebo vám deaktivovat účet Google.
Nečinnost účtu
Službu používejte, aby zůstala aktivní. Aktivitou se rozumí přístup k obsahu uloženému ve službě nebo uložení nového obsahu do služby alespoň jednou během 2 let. S neaktivními účty můžeme provádět potřebné akce, například vymazat váš obsah z příslušné služby. Víc se dočtete tady.
Sexuální a jiné zneužívání dětí

Nevytvářejte, nenahrávejte ani nedistribuujte obsah, který zneužívá či poškozuje děti. To zahrnuje všechny materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí. Pokud máte podezření, že některý obsah ve službě Google představuje zneužívání dětí, a chcete ho nahlásit, klikněte na „Nahlásit zneužití“. Pokud takový obsah najdete kdekoli jinde na internetu, obraťte se přímo na příslušný úřad ve vaší zemi.

Obecně platí, že společnost Google zakazuje používání jejích služeb k ohrožování dětí. To zahrnuje mimo jiné predátorské chování vůči dětem, například:

 • tzv. „dětský grooming“ (například navázání přátelství s dítětem na internetu s cílem otevřít si cestu k sexuálním kontaktům na internetu i mimo něj nebo k výměně sexuálně laděných obrazových materiálů),

 • vydírání související se sexem (například vyhrožování dítěti nebo jeho vydírání na základě skutečného nebo údajného přístupu k intimním obrázkům dítěte),

 • sexualizace nezletilých (například snímky, které zobrazují sexuální zneužívání dětí, povzbuzují k němu nebo ho propagují, vyobrazení dětí způsobem, který by mohl vést k jejich sexuálnímu zneužívání),

 • obchodování s dětmi (například reklama nebo nabízení dítěte ke komerčnímu sexuálnímu vykořisťování).

Takový obsah odstraníme a podnikneme příslušná opatření. Může k nim patřit mimo jiné nahlášení organizaci National Center for Missing & Exploited Children, omezení přístupu k funkcím služby a deaktivace účtů. Pokud se domníváte, že je nějaké dítě v nebezpečí, případně že dochází ke zneužívání dětí nebo obchodování s nimi, obraťte se okamžitě na policii. Pokud už jste situaci nahlásili policii, ale pořád potřebujete pomoc, případně pokud se obáváte, že v našich službách došlo nebo dochází k ohrožování dětí, můžete takové chování nahlásit společnosti Google.

Obcházení zákona
Nepodnikejte kroky, jejichž cílem je obejít naše zásady nebo omezení týkající se vašeho účtu. To zahrnuje vytváření nebo používání více účtů a další metody s cílem provést něco, co bylo dříve zakázáno.
Nebezpečné a nezákonné činnosti
Nepoužívejte tuto službu k nezákonným aktivitám ani k propagaci aktivit, zboží, služeb či informací, které způsobují vážnou a okamžitou újmu lidem nebo zvířatům. Přestože povolujeme obecné informace o tomto obsahu pro vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké účely, nesmí takový obsah přímo napomáhat újmě ani nabádat k nezákonné činnosti. Pokud budeme upozorněni na nezákonnou činnost, podnikneme příslušné kroky. Můžeme vás nahlásit příslušným orgánům, odebrat vám přístup k některým našim službám nebo vám deaktivovat účet Google.
Obtěžování, šikanování a výhrůžky
Nedopouštějte se obtěžování, šikanování ani vyhrožování. Nedovolujeme ani používat službu k podněcování ostatních k takovým aktivitám. To zahrnuje vybrání si někoho k úmyslnému obtěžování, vyhrožování někomu vážným ublížením, sexualizaci někoho nežádoucím způsobem, zveřejnění něčích soukromých informací, které by mohly být využity k vyhrožování, znevažování nebo snižování osob, které byly terčem násilí nebo zažily tragédii, nabádání ostatních k těmto aktivitám nebo obtěžování někoho jiným způsobem. Nezapomínejte, že online obtěžování je v řadě zemí nezákonné a může mít pro obtěžující osobu i oběť vážné následky i v reálném životě. Pokud nás někdo upozorní na vyhrožování ublížením nebo na jiné nebezpečné situace, můžeme podniknout odpovídající kroky, včetně nahlášení útočníka příslušným orgánům, odebrání přístupu k některým našim službám nebo deaktivaci účtu Google.
Projevy nenávisti
Nedopouštějte se projevů nenávisti. Za projev nenávisti považujeme obsah, který propaguje či schvaluje násilí nebo jehož hlavním cílem je vyvolat nenávist proti jednotlivci či skupině lidí na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací.
Předstírání jiné identity

Nevydávejte se za jinou osobu nebo organizaci ani nepředstírejte jinou identitu. Mezi to patří předstírání identity jakékoli osoby nebo organizace, kterou nezastupujete, nebo poskytování zavádějících informací o identitě, kvalifikaci, vlastnictví, účelu, produktech, službách nebo podnikání uživatele nebo webu.

Týká se to taky obsahu nebo účtů, které nepravdivě podávají nebo zatajují své vlastnictví nebo primární účel, například nepravdivě podávají nebo záměrně skrývají svou zemi původu nebo jiné důležité informace o sobě, pokud cílí obsah o politice, sociálních problémech nebo věcech veřejného zájmu na uživatele v jiné zemi než té své. Povolujeme parodii, satiru a používání pseudonymů, ale vyhněte se obsahu, který vaše publikum pravděpodobně uvede v omyl ohledně vaší skutečné identity.

Malware a podobný škodlivý obsah
Nepřenášejte malware ani žádný obsah, který poškozuje či narušuje provoz sítí, serverů, zařízení koncových uživatelů nebo jiné infrastruktury. To zahrnuje přímé hostování, vkládání nebo přenos malwaru, virů, destruktivního kódu, případně jiného škodlivého nebo nežádoucího softwaru či podobného obsahu. Spadá sem také obsah, který přenáší viry, způsobuje otevírání vyskakovacích oken, pokouší se o instalaci softwaru bez souhlasu uživatele nebo uživatele jinak napadá škodlivým kódem. Další informace najdete v našich zásadách pro bezpečné prohlížení.
Zavádějící obsah

Nešiřte obsah, který může uživatele oklamat, uvést v omyl nebo zmást. Například:

Zavádějící obsah týkající se občanských a demokratických procesů: obsah, který je prokazatelně nepravdivý a mohl by výrazně podkopat účast na občanských nebo demokratických procesech nebo důvěru v ně. To zahrnuje informace o postupech veřejného hlasování, způsobilosti kandidátů na politickou činnost na základě věku nebo místa narození, výsledcích voleb nebo účasti na sčítání, které jsou v rozporu s oficiálními úředními záznamy. Patří sem také nepravdivá tvrzení, že politicky angažovaný člověk nebo vládní činitel zemřel, měl nehodu nebo trpí náhlou vážnou nemocí.

Zavádějící obsah týkající se praktik škodících zdraví: zavádějící obsah podporující nebo propagující praktiky, které mohou vést k vážné fyzické nebo emocionální újmě jednotlivců nebo újmě na veřejném zdraví.

Zmanipulovaná média: média, která byla technicky zmanipulována nebo zfalšována způsobem, který uživatele uvádí v omyl a může představovat vážné riziko značné újmy.

Zavádějící obsah může být povolen ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, ale nezapomínejte poskytnout dostatek informací, abyste lidem pomohli tento kontext pochopit. V některých případech nemůže obsah na našich platformách zůstat bez ohledu na to, kolik je u něj uvedeno kontextu.

Intimní snímky pořízené bez souhlasu (NCII)
Neukládejte ani nedistribuujte soukromé obrázky nebo videa s nahotou ani sexuálně explicitním nebo intimním obsahem bez souhlasu toho, koho zachycují. Pokud někdo takovou soukromou fotku či video s vámi odeslal, nahlaste to pomocí tohoto formuláře.
Osobní a důvěrné informace
Neukládejte ani nedistribuujte osobní ani důvěrné informace jiných osob bez povolení. To zahrnuje citlivé údaje, jako jsou čísla sociálního pojištění v USA, rodná čísla, čísla bankovních účtů, čísla platebních karet, obrázky podpisů nebo osobní zdravotní dokumentace. Toto ustanovení obecně nevymáháme ve většině případů, kdy jsou tyto informace široce dostupné jinde na internetu nebo ve veřejných záznamech – například jsou-li čísla národních průkazů totožnosti uvedena na webových stránkách státních úřadů.
Phishing
Nepoužívejte tuto službu k phishingu. To zahrnuje žádání o citlivé údaje nebo získávání citlivých údajů, jako jsou hesla, finanční údaje a rodná čísla.
Zboží a služby podléhající regulaci
Neprodávejte ani neinzerujte zboží a služby podléhající regulaci ani jejich prodeji nenapomáhejte. Mezi takové zboží a služby patří alkohol, hazardní hry, léčiva, neschválené doplňky stravy, tabákové výrobky, pyrotechnika, zbraně nebo zdravotnické pomůcky a nástroje.
Sexuálně explicitní obsah
Nešiřte obsah, který obsahuje sexuálně explicitní materiály, jako jsou nahota, znázornění sexuálních aktivit a pornografický materiál. To zahrnuje i směrování provozu na komerční pornografické weby. Nahotu povolujeme pro vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké účely.
Spam
Nešiřte spamy. Ty mohou zahrnovat nevyžádaný propagační či komerční obsah, nevyžádaný obsah vytvořený automatizovanými programy, opakující se nebo nesmyslný obsah a cokoli, co se jeví jako hromadné nabídky.
Narušení a zneužití systému
Nezneužívejte tuto službu a nepoškozujte, nezhoršujte ani nepříznivě neovlivňujte fungování sítí, zařízení nebo jiné infrastruktury Googlu nebo jiných společností. Mezi to patří negativní zásahy do jakéhokoli aspektu služby nebo jejích funkcí, jejich poškozování nebo deaktivace. Když budeme informováni o narušení nebo zneužití systému, můžeme podniknout příslušná opatření, mimo jiné vás nahlásit příslušným úřadům, odebrat vám přístup k některým našim službám nebo vám deaktivovat účet Google.
Násilné organizace a hnutí

Známé násilné nestátní organizace a hnutí nesmějí tuto službu používat k žádným účelům. Nešiřte obsah, který umožňuje nebo propaguje aktivity těchto skupin, jako je nábor, koordinace online nebo offline aktivit, sdílení manuálů nebo jiných materiálů, které by mohly způsobit škodu, podpora ideologií násilných nestátních organizací, podněcování k teroristickým činům či násilí nebo oslavování útoků násilných nestátních organizací. V závislosti na obsahu můžeme proti uživateli také podniknout příslušné kroky. Obsah týkající se násilných nestátních organizací může být povolen ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, ale nezapomínejte poskytnout dostatek informací, abyste lidem pomohli tento kontext pochopit.

Neautorizované snímky nezletilých
Neukládejte a nedistribuujte obrázky nezletilých bez výslovného souhlasu rodiče, zákonného zástupce nebo právního zástupce. Pokud někdo uložil nebo distribuoval obrázek nezletilé osoby bez nezbytného souhlasu, nahlaste nám to tady.
Násilí a krvavé výjevy
Neukládejte ani nešiřte násilný nebo krvavý obsah, který se týká reálných lidí nebo zvířat a jehož primárním účelem je šokovat a vyvolat senzaci nebo který je bezdůvodný. Patří sem i obzvlášť realistické vyobrazení násilí, například detailní záběry zohavených mrtvých těl nebo těl rozsekaných na kusy, i jiné realistické vyobrazení násilí, například obsah s výrazným množstvím krve. Zavádějící obsah může být povolen ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, ale nezapomínejte poskytnout dostatek informací, abyste lidem pomohli tento kontext pochopit. V některých případech může obsah být tak násilný nebo šokující, že na našich platformách nemůže zůstat bez ohledu na to, kolik kontextu uvedete. V neposlední řadě nepodporujte ostatní v páchání konkrétních násilných činů.

Další zásady

Distribuce obsahu
Fotky Google umožňují ukládat, sdílet a streamovat videoobsah, ale neměly by se používat k široké distribuci obsahu. Pro veřejné streamování většího rozsahu se lépe hodí YouTube. Pokud to bude vypadat, že jsou Fotky Google používány k veřejnému streamování velkého rozsahu, bude vám jejich používání omezeno. Opakovaná porušení mohou vést k dalším akcím včetně ukončení vašeho účtu nebo možnosti Fotky Google používat.
Obsah tištěných produktů

Všechny fotky a obrázky v tištěných produktech by měly být v souladu s právními předpisy a zásadami obsahu. Proto některé druhy fotek a obrázků nedovolujeme do tištěných produktů otisknout. Nevytiskneme tištěné produkty, které obsahují fotky či obrázky porušující níže uvedené zásady.

Upozorňujeme, že veškerý obsah zaslaný k vytištění v našich produktech může podléhat kontrole s cílem zhodnotit, zda tyto zásady neporušuje.

Nebezpečné a nezákonné činnosti

Nevytiskneme obsah, který je nezákonný nebo propaguje aktivity, zboží, služby či informace, které způsobují vážnou a okamžitou újmu lidem nebo zvířatům. Přestože obecně povolujeme poskytování informací pro vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké účely, nedovolujeme žádný obsah, který přímo napomáhá újmě nebo nabádá k nezákonné činnosti.

Příklady obsahu, který v tištěných produktech nedovolujeme:

 • fotky a obrázky, které porušují práva jiných osob, včetně autorských práv,
 • fotky a obrázky s návody na nebezpečné nebo nelegální činnosti.

Obtěžování, šikanování a výhrůžky

Nevytiskneme obsah, který obtěžuje, šikanuje nebo vyhrožuje. Taky nevytiskneme obsah, který do těchto aktivit zapojuje ostatní nebo je k nim vybízí. To zahrnuje vybrání si někoho k úmyslnému obtěžování, vyhrožování někomu vážným ublížením, sexualizaci někoho nežádoucím způsobem, zveřejnění něčích soukromých informací, které by mohly být využity k vyhrožování, znevažování nebo snižování osob, které byly terčem násilí nebo zažily tragédii, nabádání ostatních k těmto aktivitám nebo obtěžování někoho jiným způsobem. Pokud nás někdo upozorní na vyhrožování ublížením nebo na jiné nebezpečné situace, můžeme podniknout odpovídající kroky, včetně nahlášení útočníka příslušným orgánům, odebrání přístupu k některým našim službám nebo deaktivaci účtu Google.

Příklady obsahu, který v tištěných produktech nedovolujeme:

 • obsah, který obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí.

Projevy nenávisti

Projevy nenávisti netiskneme. Za projev nenávisti považujeme obsah, který propaguje či schvaluje násilí nebo jehož hlavním cílem je vyvolat nenávist proti jednotlivci či skupině lidí na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací.

Příklady obsahu, který v tištěných produktech nedovolujeme:

 • obsah, který vyvolává nenávist proti jednotlivci nebo skupině lidí na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací nebo marginalizací.

Sexuálně explicitní obsah

Nevytiskneme obsah zahrnující sexuálně explicitní materiály. Můžeme povolit nahotu pro vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké účely nebo nahotu, která nenese sexuální význam. V žádném případě nepovolujeme obsah, který sexuálně zneužívá děti.

Příklady obsahu, který v tištěných produktech nedovolujeme:

 • fotky, obrázky ani ilustrace znázorňující explicitně sexuální akty, které mají být vzrušující, včetně vyobrazení genitálií a pornografie,
 • obsah propagující sex s nezletilými, nedobrovolný sex a jiné ilegální sexuální tématiky, ať už předstírané, nebo reálné,
 • obsah propagující sexuální zneužívání nezletilých.

Násilné organizace a hnutí

Známé násilné nestátní organizace a hnutí nesmějí tuto službu používat k žádným účelům. Nešiřte obsah, který umožňuje nebo propaguje aktivity těchto skupin, jako je nábor, koordinace online nebo offline aktivit, sdílení manuálů nebo jiných materiálů, které by mohly způsobit škodu, podpora ideologií násilných nestátních organizací, podněcování k teroristickým činům či násilí nebo oslavování útoků násilných nestátních organizací. V závislosti na obsahu můžeme proti uživateli také podniknout příslušné kroky. Obsah týkající se násilných nestátních organizací může být povolen ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, ale nezapomínejte poskytnout dostatek informací, abyste lidem pomohli tento kontext pochopit.

Násilí a krvavé výjevy

Netiskneme násilný nebo krvavý obsah, který se týká reálných lidí nebo zvířat a jehož primárním účelem je šokovat, vyvolat senzaci nebo který je bezdůvodný. Patří sem i obzvlášť realistické vyobrazení násilí, například detailní záběry zohavených mrtvých těl nebo těl rozsekaných na kusy, i jiné realistické vyobrazení násilí, například obsah s výrazným množstvím krve. Můžeme vytisknout obsah použitý ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu. V některých případech může obsah být tak násilný nebo šokující, že ho nevytiskneme bez ohledu na to, kolik kontextu připojíte. V neposlední řadě nevytiskneme obsah, který nabádá k násilným činům.