Google objevuje obsah z webu a dalších zdrojů pomocí automatických systémů. Tyto systémy generují výsledky vyhledávání, které přinášejí užitečné a spolehlivé odpovědi na miliardy vyhledávacích dotazů, které každý den zpracováváme.

Vyhledávání Google zahrnuje bilióny webových stránek, obrázků, videí a dalšího obsahu a výsledky mohou obsahovat materiál, který někteří uživatelé považují za nevhodný, urážlivý či problematický.

Automatické systémy Google vás chrání před nevhodným materiálem. Výsledky vyhledávání by měly být užitečné a relevantní a neměly by obsahovat spamové odpovědi. Obsah, který porušuje obsahové zásady společnosti Google, můžeme na základě posouzení našich odborníků individuálně odstranit. Weby také můžeme posunout v seznamu výsledků dolů, například pokud na nich zjistíme velké množství porušení zásad.

Další informace najdete na těchto webech:

Obecné obsahové zásady Vyhledávání Google

Tyto zásady se vztahují na obsah zobrazovaný kdekoli ve Vyhledávání Google, který zahrnuje i webové výsledky. Webové výsledky jsou webové stránky, obrázky, videa, zpravodajský obsah a další materiály, které Google najde na internetu.

Rozbalit vše Sbalit vše

Obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí nebo obtěžující materiál

Blokujeme výsledky vyhledávání, které vedou na obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí nebo na materiál, který děti zřejmě šikanuje, ohrožuje nebo jiným způsobem obtěžuje. Jak nahlásit obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí

Velmi osobní údaje

Google může odstranit určité osobní údaje, které s sebou nesou značné riziko krádeže identity, finančního podvodu nebo jiné újmy, mezi které patří mimo jiné doxing (zveřejňování osobních údajů), explicitní osobní snímky a nedobrovolně sdílená falešná pornografie. Další informace o tom, jak odstranit osobní údaje z Googlu

Spam

Vyhledávání Google rozpoznává spam prostřednictvím automatických systémů. Google provádí opatření proti spamu, což je obsah, který klame naše uživatele nebo manipuluje našimi vyhledávacími systémy. Když posuzovatelé Googlu zjistí, že stránky určitého webu obsahují spam (jak je popsáno v základních požadavcích Vyhledávání Google), podnikneme proti danému webu ruční zásah. Další informace o zásadách ohledně spamu ve Vyhledávání Google

Požadavky na webmastery a vlastníky webů

Na požádání odstraňujeme obsah, který webmasteři nebo vlastníci webů chtějí v našich výsledcích vyhledávání přestat zobrazovat. Další informace o tom, jak zablokovat přístup k obsahu a jak odstranit informace z Googlu.

Platné právní žádosti

Z výsledků Vyhledávání odstraňujeme obsah nebo funkce z právních důvodů. Obsah odstraníme například v případě, že obdržíme platné oznámení podle amerického zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Z místních verzí Googlu odstraňujeme obsah také v případě, že obdržíme oznámení, že není v souladu s místními právními předpisy. Z naší německé služby například odstraňujeme obsah, který nezákonně glorifikuje nacismus, a z indické služby obsah, který nezákonně uráží náboženství. Na základě žádostí souvisejících s ochranou údajů odstraňujeme stránky zobrazené po zadání dotazu se jménem v souladu s tím, co je v EU běžně známo jako „právo být zapomenut”. U žádostí pečlivě posuzujeme, zda jsou opodstatněné, a často odmítáme odstranit obsah, u kterého pro to není jasný právní důvod.

Když je to možné, informujeme o odstranění obsahu zobrazováním oznámení a nahlásíme ho do databáze Lumen. Jedná se o projekt provozovaný Berkmanovým centrem pro internet a společnost, který sleduje omezování svobody projevu na internetu. Některé informace o odstranění obsahu z výsledků Vyhledávání zveřejňujeme také prostřednictvím naší služby Transparency Report. Jak podat právní žádost o odstranění obsahu

Zásady funkcí vyhledávání

Tyto zásady se vztahují na mnoho našich funkcí vyhledávání. Přestože u těchto funkcí a jejich obsahu dochází stejně jako u webových výsledků k automatickému generování, vzhledem ke způsobu jejich prezentace mohou být vnímány jako kvalitnější nebo důvěryhodnější než webové výsledky. Nechceme, aby prediktivní a upřesňující funkce uživatele nečekaně šokovaly nebo urážely. Mezi funkce vyhledávání, na které se tyto zásady vztahují, patří panely, pásy, vylepšení webových záznamů (například prostřednictvím strukturovaných dat), prediktivní a upřesňující funkce a také nahlas čtené výsledky a funkce. Na webové výsledky se tyto zásady nevztahují.

Rozbalit vše Sbalit vše

Reklamy

Nepovolujeme obsah, který primárně inzeruje produkty nebo služby, včetně přímých výzev ke koupi, odkazů na jiné weby, kontaktních údajů společností a jiných propagačních taktik. Nepovolujeme sponzorovaný obsah, který je maskován nebo vydáván za nezávislý.

Poslední aktualizace: Únor 2022

Nebezpečný obsah

Nepovolujeme obsah, který by mohl přímo vést k vážné a okamžité újmě lidem nebo zvířatům. Sem patří mimo jiné nebezpečné zboží, služby nebo aktivity, jako je sebepoškozování, mrzačení, poruchy příjmu potravy nebo užívání drog.

Poslední aktualizace: Září 2022

Klamavé postupy

Nepovolujeme weby ani účty, které předstírají identitu cizí osoby nebo organizace, případně zkreslují či skrývají, kdo je jejich vlastník či jaký je jejich primární účel nebo se zapojují do neautentického či koordinovaného jednání s cílem klamat, podvádět nebo uvádět uživatele v omyl. Patří sem mimo jiné:

 • uvádění nepravdivých informací o zemi původu, státní příslušnosti nebo příslušnosti k politické skupině,
 • přesměrování obsahu na uživatele v jiné zemi pod falešnými záminkami,
 • způsoby spolupráce, které skrývají či nepravdivě uvádějí informace o vztazích nebo redakční nezávislosti.

Tyto zásady se nevztahují na obsah s uměleckým, vzdělávacím, historickým, dokumentárním nebo vědeckým přínosem nebo jinými podstatnými výhodami pro veřejnost.

Poslední aktualizace: Březen 2023

Obtěžující obsah

Nepovolujeme obsah, který obtěžuje, šikanuje nebo zastrašuje. Patří sem mimo jiné obsah s těmito prvky:

 • Vybírá si jednu osobu ke zneužívání.
 • Někomu vyhrožuje závažným ublížením.
 • Nežádoucím způsobem někoho sexualizuje.
 • Zveřejňuje o někom soukromé informace, které by mohly sloužit k vyhrožování.
 • Znevažuje nebo bagatelizuje oběti násilí nebo tragických událostí.
 • Popírá krutosti.
 • Jiným způsobem vede k obtěžování.

Poslední aktualizace: Říjen 2022

Nenávistný obsah

Nepovolujeme obsah, který propaguje či schvaluje násilí, propaguje diskriminaci, znevažuje skupinu nebo je jeho hlavním cílem vyvolat nenávist vůči skupině. Patří sem mimo jiné osočování na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací (např. status uprchlíka, status imigranta, kasta, chudoba a bezdomovectví).

Poslední aktualizace: Březen 2023

Manipulace s médii

Nepovolujeme video, zvukový ani obrazový obsah upravený s cílem podvést, oklamat nebo uvést v omyl prostřednictvím znázornění činností nebo událostí, které se prokazatelně nestaly. To platí i v případě, že by takový obsah mohl u rozumné osoby vyvolat zásadně odlišné chápání nebo dojem, což by mohlo způsobit významnou újmu skupinám nebo jednotlivcům nebo významně narušit účast či důvěru ve volební nebo občanské procesy.

Poslední aktualizace: Prosinec 2023

Lékařský obsah

Nepřipouštíme obsah, který je v rozporu s vědeckým nebo lékařským konsenzem a osvědčenými postupy založenými na důkazech.

Poslední aktualizace: Září 2023

Regulované zboží

Nepovolujeme obsah, který primárně umožňuje propagaci nebo prodej regulovaného zboží a služeb, jako je alkohol, hazard, léčiva a neschválené doplňky stravy, tabákové výrobky, pyrotechnika, zbraně a zdravotnické prostředky a nástroje.

Sexuálně explicitní obsah

Nepovolujeme obsah, který obsahuje nahotu, explicitní sexuální scény nebo sexuální explicitní materiál. Lékařské či vědecké výrazy související s lidskou anatomií nebo sexuální výukou jsou povoleny.

Poslední aktualizace: Březen 2023

Násilný extremistický obsah

Nepovolujeme obsah vytvářený organizacemi nebo jednotlivci, kteří používají násilí proti civilistům za účelem dosažení politických, náboženských nebo ideologických cílů. Patří sem teroristické skupiny a další násilné organizace a hnutí, které představují hrozbu pro naše uživatele v reálném světě. Nepovolujeme ani obsah, který zprostředkovává nebo propaguje aktivity těchto skupin, jako je nábor, sdílení materiálů, které by mohly způsobit škodu, podněcování k násilí nebo oslavování útoků. Obsah související s násilným extremismem může být povolen ve vzdělávacím nebo dokumentárním kontextu, ale musí být poskytnuto dost informací, které lidem pomohou tento kontext pochopit.

Poslední aktualizace: Září 2023

Násilný a krvavý obsah

Nepovolujeme násilný či krvavý obsah, který je šokující, senzacechtivý nebo bezdůvodný. Patří sem i vyobrazení následujících témat:

 • Násilné činy nebo incidenty, které mají za následek extrémní zranění nebo smrt bez historického nebo vzdělávacího kontextu
 • Odkryté vnitřní orgány nebo kosti bez lékařského nebo vědeckého kontextu
 • Identifikovatelné oběti násilného usmrcení
 • Týrání nebo zabíjení zvířat mimo běžný lov, zpracování potravin nebo kulturní zvyklosti

Poslední aktualizace: Únor 2024.

Vulgární jazyk a výrazy

Nepovolujeme obscénnosti nebo vulgární výrazy, jejichž primárním účelem je šokovat či vyvolat senzaci nebo jsou bezdůvodné.

Poslední aktualizace: Květen 2023

Zásady konkrétních funkcí

Některé funkce vyhledávání mají své konkrétní zásady, které vycházejí z jejich specifického fungování. Další informace naleznete na těchto stránkách: