Registrací do programu Místní průvodci souhlasíte s tím, že budete vázáni (1) smluvními podmínkami společnosti Google (dále jen „všeobecné podmínky“) a (2) níže uvedenými dodatečnými smluvními podmínkami (dále jen „dodatečné podmínky“). Oba tyto dokumenty byste si měli přečíst, protože dohromady tvoří závaznou smlouvu mezi vámi a společností Google LLC týkající se vaší účasti v programu Místní průvodci (dále jen „program“) v roli místního průvodce a vašeho využívání produktů a služeb společnosti Google. Pro všeobecné podmínky, kodex chování a dodatečné podmínky dohromady používáme souhrnné označení „podmínky“.

Kdo se může stát místním průvodcem?

Abyste se mohli zapojit do programu a stát se místním průvodcem, musíte splňovat následující:

Účty Google Workspace for Education mladší 18 let, organizace, značky a firmy se do programu zapojit nemohou. Pokud nabízíte služby (například se propagujete jako dodavatel snímků Street View s certifikací programu pro Dobré fotografy nebo agentury), nesmíte takové služby spojovat s členstvím v komunitě místních průvodců.

Příspěvky a úrovně místních průvodců

Jako místní průvodce budete zařazeni do úrovně podle množství místního obsahu, kterým na Google přispíváte, včetně počtu kvalitních příspěvků, které jste na Googlu sdíleli od založení svého účtu Google. Požadavky pro jednotlivé úrovně se mohou měnit, a to na základě výhradního uvážení společnosti Google.

Příspěvky jsou považovány za kvalitní, pokud dodržují pokyny uvedené v našem centru nápovědy nebo pokyny, které společnost Google poskytla jinou formou. Čas od času se může společnost Google (podle vlastního uvážení) rozhodnout propagovat vaše členství v programu – například tím, že do vašeho profilu nebo příspěvků přidá odznaky nebo ikony místního průvodce nebo vás a váš obsah bude prezentovat v dalších kanálech souvisejících se společností Google a jejími spřízněnými subjekty nebo partnery. Výhody a předběžný přístup k funkcím jsou nabízeny na základě uvážení společnosti Google a jejích spřízněných subjektů nebo partnerů. Osobám, které nesplňují některé z požadavků na způsobilost specifikovaných společností Google nebo jejími partnery (například věková hranice), nebudou některé výhody poskytnuty nebo k nim nebudou mít přístup.

Někteří místní průvodci mohou dostávat pozvánky k účasti na zvláštních akcích pořádaných společností Google (dále jen „akce“). Na některé akce (u kterých to Google výslovně uvede) můžete mít povoleno přivést si hosta. Pozvánky na akce platí jen pro místní průvodce (a případně pro jejich hosty), kteří splňují zákonnou věkovou hranici pro konzumaci alkoholu platnou ve městě, kde se akce koná. Než svého hosta na nějakou akci přivedete, musíte ho seznámit s těmito podmínkami.

Pravidla týkající se akcí, výhod a předběžného přístupu se mohou bez předchozího oznámení kdykoli změnit.

Omezené nebo žádné výhody

Někteří účastníci nemusejí být způsobilí k získání některých nebo vůbec žádných výhod. Patří mezi ně osoby, které:

 • trvale žijí v zemích, na které USA uvalily embargo,
 • obvykle pobývají v zemích, na které USA uvalily embargo,
 • podléhají jiným zákazům dle příslušných opatření za účelem kontroly vývozu a sankčních programů,
 • jsou státními úředníky, například (1) státními zaměstnanci, (2) uchazeči o veřejné funkce nebo (3) zaměstnanci státem vlastněných či ovládaných firem, veřejných mezinárodních organizací a politických stran.

Vhodné chování a účast v programu

Musíte splňovat všeobecné podmínky. Mimo jiné souhlasíte s tím, že při používání produktů nebo služeb společnosti Google nebudete:

 • nikoho pomlouvat, urážet, obtěžovat, pronásledovat, zastrašovat ani jinak narušovat zákonná práva (včetně práva na soukromí a na publicitu) jiných osob,
 • vyprošovat, shromažďovat nebo požadovat osobní údaje ostatních;
 • žádným způsobem (včetně nahrávání, vkládání do příspěvků, rozesílání e-mailem, vysílání) zveřejňovat jakékoli nezákonné, nevhodné, hanlivé nebo obscénní materiály nebo zprávy,
 • neoprávněně vstupovat ani se jakkoli pokoušet získat přístup do nemovitostí nebo na místa, kde nemáte právo ani povolení být,
 • nahrávat, vkládat do příspěvků ani jinak zveřejňovat komerční sdělení nebo reklamy, pyramidová schémata (tzv. letadla) ani jiné rušivé zprávy,
 • vydávat se za někoho jiného,
 • propagovat nezákonné aktivity ani k nim poskytovat návody,
 • propagovat fyzické násilí vůči skupině nebo jednotlivci,
 • rozesílat viry, červy, chyby, trójské koně ani žádné jiné položky destruktivní povahy,
 • podávat falešné, zavádějící nebo nevhodné recenze, provádět za tímto účelem úpravy nebo odstraňovat jakékoli informace.

Místní průvodci musí během účasti na akci splňovat veškerá pravidla a předpisy pro akci a dodržovat příslušné právní předpisy.

Společnost Google může čistě na základě vlastního uvážení místního průvodce z programu kdykoli vyloučit.

Místní průvodci se musí řídit zásadami společnosti Google pro eliminaci obtěžování, a to jak v rámci programu, tak při účasti na akcích. Místní průvodci zodpovídají za jednání hostů, které na akci pozvou, a mohou být v souvislosti s jednáním svých hostů z programu vyřazeni.

Příspěvky do Map Google započítávané za účelem získání výhod musí pocházet z jednoho účtu Google a nelze je převádět mezi různými účty téhož vlastníka.

Nikdy se nesmíte žádným způsobem vydávat za zaměstnance ani zástupce společnosti Google nebo jejích produktů či služeb.

Logo programu Místní průvodci je součástí identity značky Google a je vyhrazeno pro oficiální použití. Bez výslovného písemného souhlasu nepoužívejte logo programu Místní průvodci, ikonu špendlíku ani jinou grafiku společnosti Google v žádných svých online ani offline materiálech.

Pokud nezávisle nebo prostřednictvím webu na pořádání setkání místních průvodců uspořádáte či zorganizujete setkání s ostatními místními průvodci, souhlasíte a berete na vědomí, že společnost Google nijak neodpovídá za organizaci, financování, podporu ani jiné formy pomoci v souvislosti s takovým setkáním. Google může dle svého uvážení zveřejnit podrobnosti o setkání s využitím produktů či služeb Google, u takových akcí však musí být jasně uvedeno, že je společnost Google nesponzoruje. Společnost Google nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty ani škody, ke kterým na takových setkáních dojde.

Obsahové zásady fóra pro místní průvodce

Fórum pro místní průvodce (souhrnně dále „fórum“) je platforma, která umožňuje osobám z různých prostředí vzájemně konverzovat, sdílet zkušenosti, poskytovat zpětnou vazbu a plánovat online i offline aktivity. Pokud chcete navštěvovat a používat toto fórum jako místní průvodce, musí vám být alespoň 18 let. Naše zásady hrají významnou úlohu při zajišťování, aby fórum u místních průvodců vyvolávalo pozitivní dojem (souhrnně dále „služby“). Dodržujte tyto zásady, když:

 • používáte fórum k interakci s místními průvodci z celého světa,
 • sdílíte obsah, například příspěvky, fotografie, videa apod.,
 • posíláte prostřednictvím fóra veřejné nebo soukromé zprávy,
 • sdílíte zpětnou vazbu a posíláte společnosti Google požadavky na funkce,
 • používáte fórum k plánování nebo účasti v aktivitách pořádaných offline či k setkáním, například na fotografických vycházkách, gastronomických výletech, geografických túrách, setkáních zaměřených na úpravy map apod.,
 • získáváte přístup ke všem/vybraným panelům, kde mohou být sdíleny neveřejné informace.

Pokud jde o obsah, který může porušovat naše zásady, jsme primárně závislí na tom, že nás na takový obsah místní průvodci upozorní. Jakmile obdržíme upozornění na potenciální porušení zásad, můžeme daný případ posoudit a podniknout příslušné kroky, a to včetně omezení nebo zrušení přístupu k danému obsahu, odebrání obsahu či omezení nebo zrušení přístupu místních průvodců k fóru, programu místních průvodců či ke službám Google. Při uplatňování našich zásad můžeme udělovat výjimky v případě uměleckých, vzdělávacích nebo dokumentárních účelů nebo v případě, že tolerování obsahu bude mít pro veřejnost jiný významný přínos.

Tyto zásady můžeme postupně upravovat a aktuální verzi naleznete vždy zde. Kromě zásad uvedených níže se některé služby a funkce řídí dodatečnými smluvními podmínkami. Odkazy na tyto dodatečné podmínky najdete v nabídce nalevo.

 1. Důvěrné informace: Místní průvodci mohou získat přístup k důvěrným informacím o programu Místní průvodci nebo o službách Google dříve, než se stanou veřejně dostupnými. Takové informace nesmí bez povolení společnosti Google dále šířit.
 2. Nezákonné činnosti: Nepoužívejte naše služby k nezákonným aktivitám ani k propagaci aktivit, které jsou nebezpečné a nezákonné, jako například terorismus, prodej drog či obchodování s lidmi. Obsah, který porušuje příslušné místní právní předpisy můžeme odstranit. Chcete-li nahlásit obsah, o němž se domníváte, že by měl být podle místních právních předpisů odstraněn, klikněte sem.
 3. Škodlivé a podvodné jednání: Nešiřte viry, malware ani jiný škodlivý nebo ničivý kód. Nešiřte obsah, který škodí nebo brání provozu sítí, serverů či jiné infrastruktury společnosti Google nebo jiných subjektů. Nepoužívejte naše služby k phishingovým podvodům.
 4. Projevy nenávisti: V našich službách respektujeme svobodu projevu. Nepodporujeme však obsah, který propaguje nebo schvaluje násilí proti jednotlivcům nebo skupinám na základě rasového nebo etnického původu, náboženství, invalidity, pohlaví, věku, statusu veterána nebo sexuální orientace či genderové identity. Rovněž nepodporujeme obsah, jehož hlavním účelem je vyvolávání nenávisti na základě těchto znaků. Některé případy může být obtížné posoudit, ale jestliže je účelem obsahu útok na chráněnou skupinu, považujeme jej za nepřijatelný.
 5. Obtěžování, šikanování a výhrůžky: Nezapojujte se do obtěžování, šikanování ani výhrůžek a nenavádějte k těmto aktivitám ostatní. Každému, kdo bude prostřednictvím našich služeb někoho šikanovat, bude někomu vyhrožovat ublížením, bude někoho nevyžádaně snižovat na sexuální objekt nebo bude někoho jiným způsobem obtěžovat, může být problematický obsah odebrán a může mu být trvale zakázán přístup ke službám. V nutných případech můžeme bezprostřední vyhrožování vážným ublížením předat orgánům činným v trestním řízení. Nezapomeňte, že obtěžování na internetu je také na mnoha místech nezákonné a může mít v reálném světě vážné následky pro pachatele i oběť.
 6. Osobní a důvěrné informace: Nešiřte osobní ani důvěrné údaje své ani druhých lidí, například čísla platebních karet, rodná čísla a hesla k účtům, bez výslovného souhlasu. Nezveřejňujte ani nešiřte snímky ani videa nezletilých osob bez souhlasu jejich zákonných zástupců. Nahlásit porušení zásad
 7. Zneužívání dětí: Nenahrávejte ani nesdílejte obsah, který souvisí se zneužíváním dětí. Tato kategorie zahrnuje veškerý obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí (včetně kreslených obrázků) a obsah, který děti zobrazuje sexuálním způsobem. Takový obsah odstraníme a podnikneme příslušná opatření – můžeme například daný účet zablokovat a případ nahlásit organizaci NCMEC (Národní centrála pro pohřešované a zneužívané děti) i orgánům činným v trestním řízení. Tyto zásady se mohou vztahovat také na jakýkoli obsah nahrávaný nebo přenášený prostřednictvím našich služeb. Pokud naleznete jakýkoli obsah, který podle vašeho názoru představuje zneužívání dětí tímto způsobem, nesdílejte jej dále, nekomentujte takový obsah, ani pokud by vaším záměrem bylo na obsah upozornit Google. Místo toho obsah označte pomocí odkazu Nahlásit zneužití. Pokud najdete takový obsah jinde na internetu, kontaktujte přímo NCMEC.
 8. Spam: Nešiřte spam, včetně rozesílání nevyžádaných propagačních nebo komerčních materiálů nebo nevyžádaných či hromadných žádostí. Neposílejte opakovaně zprávy lidem, které neznáte.
 9. Falšování hodnocení: Nefalšujte hodnocení ani relevanci pomocí technik, jako jsou opakující se nebo zavádějící klíčová slova, štítky, označení zpráv nebo metadata.
 10. Sexuálně explicitní materiál: Nešiřte sexuálně explicitní ani pornografický obsah. Nesměrujte provoz na komerční pornografické weby. Povolujeme naturalistická či dokumentární znázornění nahoty (například obrázek kojení dítěte) i znázornění nahoty, která slouží jasnému vzdělávacímu, vědeckému nebo uměleckému účelu. Vaše profilová fotka na fóru nesmí obsahovat obsah pro dospělé ani pohoršující obsah. Nepoužívejte například fotografie s detailem hýždí nebo poprsí.
 11. Násilí: Nešiřte vizuální či bezdůvodné násilí.
 12. Regulované zboží a služby: Naše služby umožňují diskutovat o mnoha tématech, nedovolujeme však obsah, který zprostředkovává prodej regulovaného zboží a služeb, jako je alkohol, hazard, léčiva a neschválené doplňky stravy, tabák, zábavná pyrotechnika, zbraně a zdravotnické pomůcky a přístroje. Pokud obdržíme stížnost, že je tento obsah cílen na uživatele v rozporu s příslušnými právními předpisy, můžeme závadný obsah nebo účet odstranit, případně k nim omezit přístup.
 13. Předstírání jiné identity: Nepoužívejte naše služby k uvádění místních průvodců v omyl a jejich matení tím, že byste předstírali, že jste někdo jiný nebo že zastupujete společnost, kterou ve skutečnosti nezastupujete. Na některé služby se vztahují další pravidla.
 14. Krádež účtu: Nevyužívejte přístup ani se nepokoušejte o přístup k účtu jiného místního průvodce.
 15. Použití více účtů: Každý místní průvodce se programu může zúčastnit jen s jedním účtem. Nevytvářejte a nepoužívejte více účtů, abyste se vyhnuli našim zásadám nebo obešli zablokování a omezení týkající se vašeho účtu. Pokud byl například váš účet pozastaven kvůli jeho zneužití, nevytvářejte si náhradní.
 16. O našich zásadách a smluvních podmínkách: Tyto zásady platí obecně pro obsah, který zveřejňujete na fóru. Některé služby Google mají vlastní samostatné zásady, které pro ně platí a můžete je nalézt v příslušných službách. Všechny služby Google se řídí svými příslušnými smluvními podmínkami.
 17. Hlášení potenciálních problémů: Pokud narazíte na obsah nebo místního průvodce, který podle vás porušuje výše uvedené zásady, nahlaste nám to pomocí funkce Nahlásit nevhodný obsah, kterou naleznete po kliknutí na tři tečky v pravém horním rohu příspěvku (případně pomocí obdobného odkazu).

Sponzorství setkání

Prostřednictvím spolupráce s firmami mohou místní průvodci docílit toho, že pořádaná setkání budou pro účastníky ještě zábavnější a méně nákladná. Firma se může rozhodnout, že bude setkání sponzorovat poskytnutím určitého zboží či služeb (například slevou z nájemného pro místo konání nebo dodáním pohoštění). Je však důležité, aby sponzorství neovlivňovala příspěvky v Mapách Google. Níže uvádíme pokyny, kterých by se měli Místní průvodci při pořádání sponzorovaného setkání držet:

 • Místní průvodci by neměli přijímat sponzorství výměnou za příspěvky do Map Google. Například by se nemělo stát, že napíšete pozitivní recenzi o firmě, která setkání sponzoruje – nebo negativní recenzi o její konkurenci. To platí jak pro Místní průvodce, kteří setkání pořádají, tak pro všechny jeho účastníky. Firma by od účastníků výměnou za účast na setkání neměla vyžadovat žádné úsluhy či protislužby ve svůj prospěch.
 • Místní průvodci by neměli výměnou za uspořádání setkání v součinnosti s firmou přijmout platbu v libovolné formě.
 • Pokud je setkání sponzorované, pořadatel by měl tuto skutečnost zmínit v popisu akce. Například: „Toto setkání sponzoruje Cukrárna u Jasoně. Zajistí pro nás všechny výtečnou zmrzlinu. Majitel bere na vědomí, že nikdo z účastníků neslíbil této firmě výměnou za sponzorství našeho setkání žádný příspěvek libovolného typu.“

Zveřejňování fotografií, zvukových záznamů a videozáznamů

Účastí na kterékoli akci vyjadřujete srozumění a souhlas s tím, že jménem svým i svého hosta poskytujete společnosti Google a komukoli, koho k tomu společnost Google zmocní, souhlas s použitím a reprodukováním veškerých vašich fotografií, zvukových nahrávek a videozáznamů pořízených během akce k libovolnému účelu a zříkáte se nároku na jakoukoli kompenzaci. Veškeré negativy, pozitivy, digitální i tištěné kopie jsou majetkem společnosti Google. Společnost Google si vyhrazuje právo používat tyto nahrávky nebo obrazové materiály ve všech svých tištěných a elektronických publikacích.

Odmítnutí záruk

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE PRODUKTY A SLUŽBY SPOLEČNOSTI GOOGLE POUŽÍVAT VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. GOOGLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI NEČINÍ JAKÁKOLI VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ BEZCHYBNOSTI NEBO ÚPLNOSTI SVÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB. V MAXIMÁLNÍM ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU ODMÍTAJÍ SPOLEČNOST GOOGLE, JEJÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ I MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ, OBSAHU A JEJICH POUŽÍVÁNÍ.

ÚČASTÍ NA KTERÉKOLI AKCI JMÉNEM SVÝM I SVÉHO HOSTA BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE ÚČAST NA AKCI JE DOBROVOLNÁ, POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÁ A MŮŽE PŘEDSTAVOVAT RIZIKO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ, SMRTI A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU. JMÉNEM SVÝM, SVÝCH DĚDICŮ, PRÁVNÍCH NÁSTUPCŮ A NEJBLIŽŠÍCH PŘÍBUZNÝCH SE VZDÁVÁTE VEŠKERÝCH NÁROKŮ NA ODŠKODNĚNÍ ZA UTRPĚNÉ ÚJMY (VČETNĚ SMRTELNÝCH ZRANĚNÍ) A MAJETKOVÉ ŠKODY, KTERÉ BYSTE MOHLI UPLATNIT VŮČI SPOLEČNOSTI GOOGLE, JEJÍM VEDOUCÍM PRACOVNÍKŮM, ŘEDITELŮM, ZAMĚSTNANCŮM, ZÁSTUPCŮM A POSKYTOVATELŮM LICENCÍ, AŤ UŽ BYLA ÚJMA ZPŮSOBENA BĚŽNOU NEDBALOSTÍ NĚKTERÉ Z TĚCHTO STRAN, NEBO JINAK. VÝJIMKOU JE HRUBÁ NEDBALOST NEBO ÚMYSLNÉ POCHYBENÍ, JAK JE UVEDENO VÝŠE.

Místní průvodci (a případně jejich hosté) musí převzít za všechna tato rizika plnou zodpovědnost. Každý místní průvodce (a každý host místního průvodce) během účasti na akci sám zodpovídá za svou bezpečnost a pohodu a za veškeré náklady spojené s případnou lékařskou péčí. Na některých akcích může společnost Google požadovat, abyste vy i váš host dalším podpisem potvrdili, že se vzdáváte dodatečných nároků na odškodnění.