Правилата ни за съдържанието и поведението помагат да се осигури положителна практическа работа за потребителите и издателите ни. За да отговаря на условията за показване в Google Новини или новинарските платформи, съдържанието трябва да е в съответствие с най-добрите практики за страниците със статии и не бива да нарушава общите правила на Google Търсене, правилата на Google Търсене относно спама или следните правила за функциите на Търсене:

 • Опасно съдържание
 • Измамни практики
 • Съдържание с тормоз
 • Насаждащо омраза съдържание
 • Манипулирани медии
 • Медицинско съдържание
 • Съдържание с явен сексуален характер
 • Екстремистко съдържание с насилие
 • Съдържание с насилие и проливане на кръв
 • Вулгарен и непристоен език.

Следните правила са приложими конкретно за Google Новини:

Реклами и спонсорирано съдържание

Рекламите и другите материали за платена популяризация на страниците ви не трябва да са повече от съдържанието ви. Не допускаме съдържание, което прикрива или подвеждащо представя спонсорирано съдържание като независимо редакционно съдържание. Спонсорството, включително, без изброяването да е изчерпателно, интереси, плащания или материална подкрепа от страна на собственик или партньор, трябва да бъде разкрито на читателите по ясен начин. Темата на спонсорираното съдържание не бива да е фокусирана върху спонсора, без да е ясно посочен характерът на съдържанието.

Съвет: Издателите трябва да са наясно с новите правила относно злоупотребата с репутацията на сайта, които влизат в сила на 5 май 2024 г. Научете повече тук.

Подвеждащо съдържание

Не допускаме съдържание, което подвежда потребителите да взаимодействат с него, като в замяна се обещават неща, които не са отразени в съответното съдържание.

Прозрачност

Посетителите на сайта ви искат да знаят кой пише и публикува съдържанието, което четат, и да му имат доверие. Поради това новинарските източници в Google трябва да посочват:

 • ясни дати и имена на авторите;
 • информация за авторите, публикацията и издателя;
 • информация за компанията или мрежата, стояща зад съдържанието.
 • информация за връзка.

Научете повече за правилата ни за прозрачност в Google Новини.

Когато открием съдържание или поведение, което нарушава тези правила, може да премахнем материала от новинарските си платформи. Ако са установени повтарящи се или груби нарушения, е възможно даден сайт вече да не отговаря на условията за показване в новинарските ни платформи.

Възможно е да направим изключения от правилата поради съображения от художествен, образователен, исторически, документален или научен характер или при друга съществена полза за обществото.

Пояснение: Тези правила се отнасят само за новинарските платформи. Съдържание, което не отговаря на условията за тях, може да продължи да се показва другаде в Търсене, стига да спазва съответните правила.

Намиране на мерки, предприети ръчно спрямо новинарския ви сайт

Ако сайтът ви нарушава правилата за съдържанието на Google Новини, под „Сигурност и мерки, предприети ръчно спрямо сайта“ в профила си в Search Console може да видите мерките, предприети ръчно спрямо сайта.

Научете повече за типовете нарушения и как да ги отстраните.