Програмните правила по-долу се отнасят за съдържанието, което публикувате в Google Снимки, за коментарите в услугата и за получаваното чрез нея печатно съдържание. Google Снимки предоставя без парично заплащане хранилище и автоматично организиране на снимките и видеоклиповете ви. Правилата играят важна роля за осигуряването на положителна практическа работа за всички, които използват продуктите на Google.

Необходимо е да спрем злоупотребите, заплашващи способността ни да предоставяме тези услуги, и молим всички да спазват правилата по-долу, за да ни помогнат в осъществяването на тази цел. След като получим известие за потенциално нарушение на правилата, може да прегледаме съдържанието и да вземем мерки, включително да ограничим достъпа до него, да го премахнем, да откажем отпечатването му и да ограничим или прекратим достъпа на потребителя до продуктите на Google.

Може да вземем мерки спрямо профили, които надхвърлят лимитите за хранилището. Например може да откажем качването на нови файлове, да компресираме съществуващото съдържание или да изтрием съдържание, ако надвишите квотата за хранилището си или не придобиете достатъчно допълнително хранилище. Прочетете повече за квотите за хранилището тук.

При прилагането на тези правила може да правим изключения от образователни, документални, научни или художествени съображения или когато непредприемането на действия спрямо съдържанието носи други съществени ползи за обществото.

Проверявайте правилата редовно, тъй като може да се променят. За повече информация също така вижте Общите условия на Google. Имайте предвид, че някои продукти и функции може да имат други правила и условия в допълнение към изложените по-долу. Например снимката на потребителския профил в Google не може да включва съдържание за пълнолетни или обидно такова, примерно снимка в едър план на нечие седалище или деколте.

Подаване на сигнал за злоупотреба

Ако смятате, че някой нарушава изложените по-долу правила, моля, подайте сигнал за него чрез връзката „Подаване на сигнал за злоупотреба“ (или връзка с подобно име). Научете повече за подаването на сигнал за злоупотреба в Google Снимки и за допълнителните стъпки, с които можете да блокирате някого в Google Снимки.

За да подадете сигнал за нарушаване на авторски права или за други правни проблеми, моля, използвайте този инструмент, който ще ви напътства в процеса на подаване на сигнал за съдържание, което според вас трябва да се премахне от услугите на Google въз основа на приложимото законодателство.

Програмни правила

Присвояване на профили
Не осъществявайте достъп до профилите на други потребители без тяхно разрешение. Може да предприемем необходимите действия, ако бъдем известени за присвояване на профил, като това може да включва подаване на сигнал за вас до съответните власти, премахване на достъпа до някои от продуктите ни или деактивиране на профила ви в Google.
Неактивност на профила
Използвайте продукта, за да остане профилът ви активен. Активността включва достъп до съдържанието на продукта или съхраняване на ново съдържание в него поне веднъж на всеки две години. Може да вземем мерки спрямо неактивни профили, като това може да включва изтриване на съдържанието ви от продукта. Прочетете повече тук.
Сексуална експлоатация и насилие над деца

Не създавайте, не качвайте, нито разпространявате съдържание, което експлоатира или злоупотребява с деца. Това включва всички изображения със сексуално насилие над деца. За да подадете сигнал за съдържание в продукт на Google, което може да експлоатира дете, кликнете върху Подаване на сигнал за злоупотреба. Ако попаднете на такова съдържание другаде в интернет, моля, свържете се направо със съответния орган в държавата си.

По-общо, забраняваме продуктите на Google да се използват за застрашаване на деца. Това включва, без изброяването да е изчерпателно, „хищническо“ поведение спрямо деца, като например:

 • подвеждане на деца с цел сексуална злоупотреба (например сприятеляване с дете онлайн с цел улесняване на сексуален контакт и/или обмен на сексуални изображения с него онлайн или офлайн);

 • сексуално изнудване (например заплахи или изнудване на дете чрез използване на реален или предполагаем достъп до интимни изображения на детето);

 • сексуализиране на непълнолетно лице (например изображения, които насърчават или популяризират сексуалното насилие над деца или изобразяването на деца по начин, който може да доведе до сексуална експлоатация на деца);

 • трафик на деца (например рекламиране или установяване на контакт с дете с цел търговска сексуална експлоатация).

Ще премахнем такова съдържание и ще предприемем съответните действия, включително подаване на сигнал до Националния център за изчезнали и малтретирани деца (NCMEC), ограничаване на достъпа до функции на продукти и деактивиране на профили. Ако смятате, че някое дете е в опасност или е било жертва на тормоз, експлоатация или трафик на хора, незабавно се свържете с полицията. Ако вече сте подали сигнал в полицията и още имате нужда от помощ или се притеснявате, че дете е застрашено или е било застрашено в продуктите ни, можете да подадете до Google сигнал за поведението.

Заобикаляне
Не извършвайте действия, предназначени да заобиколят правилата ни или да избегнат ограниченията, наложени върху профила ви. Това включва създаването или използването на няколко профила или други методи, предназначени да позволят поведение, което по-рано е било забранено.
Опасна и незаконна дейност
Не използвайте този продукт, за да извършвате незаконни дейности или да популяризирате дейности, стоки, услуги или информация, които причиняват сериозни и непосредствени вреди на хора или животни. Допускаме обща информация за такова съдържание, предоставяна с образователни, документални, научни или художествени цели, но не позволяваме съдържание, което директно улеснява нанасянето на вреди или насърчава незаконна дейност. Ще предприемем необходимите действия, ако бъдем известени за незаконни дейности, като това може да включва подаване на сигнал за вас до съответните власти, премахване на достъпа до някои от продуктите ни или деактивиране на профила ви в Google.
Тормоз, малтретиране и заплахи
Не тормозете, не малтретирайте и не заплашвайте други хора. Също така не разрешаваме този продукт да се използва за такива дейности или за подтикване на други хора към това. Това включва злонамерен тормоз над определен човек, заплахи за сериозно нараняване, придаване на сексуален характер на човек по нежелан начин, разкриване на нечия лична информация, която може да се използва за отправяне на заплахи, омаловажаване или унижаване на жертви на насилие или трагедии, подтикване на други хора да вършат такива действия, както и други видове тормоз. Имайте предвид, че тормозът онлайн е незаконен на много места и може да има сериозни последици офлайн както за жертвата, така и за извършителя. Може да предприемем необходимите действия, ако бъдем известени за заплахи за нараняване или други опасни ситуации, като това може да включва подаване на сигнал за вас до съответните власти, премахване на достъпа до някои от продуктите ни или деактивиране на профила ви в Google.
Насаждане на омраза
Не насаждайте омраза. Това е съдържание, което популяризира или оправдава насилие срещу или има за основна цел да подбужда към омраза срещу човек или група въз основа на тяхната раса или етнически произход, религия, увреждания, възраст, националност, военна служба, сексуална ориентация, пол, полова идентичност или друга характеристика, свързана със системна дискриминация или маргинализиране.
Представяне под чужда самоличност и подвеждащо представяне на самоличност

Не се представяйте за друг човек или за организация и не представяйте себе си подвеждащо. Това включва представяне за човек или организация, които не представлявате, или предоставяне на подвеждаща информация за самоличността, квалификацията, собствеността, целите, продуктите, услугите или бизнеса на даден потребител/сайт.

Това включва също съдържание или профили, които подвеждат за собствеността си или основната си цел или тази информация се крие, като например скриване или подвеждане за държавата ви или други съществени подробности за вас, когато насочвате съдържание, свързано с политика, социални проблеми или въпроси с обществено значение към потребители извън държавата ви. Разрешаваме пародии, сатира и използване на псевдоними – само избягвайте съдържание, което може да подведе аудиторията за действителната ви самоличност.

Злонамерен софтуер и подобно злонамерено съдържание
Не предавайте злонамерен софтуер или съдържание, което вреди или пречи на функционирането на мрежите, сървърите, устройствата на крайните потребители или друга инфраструктура. Това включва директното хостване, вграждането или предаването на злонамерен софтуер, вируси, разрушителен код или друг опасен или нежелан софтуер или подобно съдържание. Това включва също съдържание, което разпространява вируси, предизвиква изскачащи прозорци, опитва да инсталира софтуер без съгласието на потребителя или по друг начин засяга потребителите посредством злонамерен код. За повече информация разгледайте правилата на „Безопасно сърфиране“.
Подвеждащо съдържание

Не разпространявайте съдържание, което заблуждава, подвежда или обърква потребителите. Това включва:

Подвеждащо съдържание, свързано с граждански и демократични процеси: Съдържание, което е очевидно невярно и може значително да подкопае участието или доверието в граждански или демократични процеси. Това включва информация за процедури по обществено гласуване, приемливост на политически кандидати въз основа на възраст/място на раждане, изборни резултати или участие в преброяване в противоречие с официалните правителствени данни. Също така включва неверни твърдения, че политическа фигура или представител на правителството са починали, участвали са в инцидент или страдат от внезапно сериозно заболяване.

Подвеждащо съдържание, свързано с вредни здравни практики: подвеждащо здравно или медицинско съдържание, което популяризира или поощрява хората към действия, които може да навредят сериозно физически или емоционално на някого или да нанесат сериозна вреда на общественото здраве.

Манипулирани медии: медии, които са били манипулирани технически или фалшифицирани така, че да подведат потребителите и да предизвикат сериозен риск от значителна вреда.

Подвеждащо съдържание може да бъде допуснато в образователен, документален, научен или художествен контекст, но не забравяйте да посочите достатъчно информация, за да помогнете на хората да разберат този контекст. В някои случаи съдържанието не може да остане на платформите ни, независимо от предоставения контекст.

Интимни изображения без съгласието на заснетата личност (NCII)
Не съхранявайте и не разпространявайте без съгласието на заснетото лице лични изображения или видеоклипове с нецензурно съдържание, с явен сексуален характер или интимни изображения. Ако някой е изпратил лично изображение или видеоклип с вас от такъв характер, изпратете сигнал чрез този формуляр.
Лична и поверителна информация
Не съхранявайте и не разпространявайте без тяхно разрешение лична или поверителна информация на други хора. Това включва използването на поверителна информация, като например номера за социално осигуряване в САЩ, номера на банкови сметки, номера на кредитни карти, изображения на подписи и лични здравни документи. В повечето случаи, когато тази информация е широкодостъпна на друго място в интернет или в обществени архиви, като например номера на документи за самоличност, посочени в правителствен уебсайт, обикновено не вземаме мерки за налагане на правилата.
Фишинг
Не използвайте този продукт за фишинг. Това включва искане или събиране на поверителни данни, като например пароли, финансови данни и единни граждански номера.
Регулирани стоки и услуги
Не продавайте, не рекламирайте и не улеснявайте продажбата на регулирани стоки и услуги. Регулираните стоки и услуги включват алкохол, хазарт, фармацевтични продукти, неодобрени добавки, тютюн и тютюневи изделия, фойерверки, оръжия или здравни/медицински изделия.
Съдържание с явен сексуален характер
Не разпространявайте съдържание с явен сексуален характер, като например голота, детайлно показани сексуални действия и порнографски материали. Това включва насочването на трафик към комерсиални порнографски сайтове. Разрешаваме съдържание за образователни, документални, научни или художествени цели.
Спам
Не разпространявайте спам. Това може да включва нежелано рекламно или търговско съдържание, нежелано съдържание, което се създава от автоматизирана програма, нежелано повтарящо се съдържание, безсмислено съдържание или нещо, което изглежда като масов апел.
Намеса в работата на системата и злоупотреба
Не злоупотребявайте с този продукт и не извършвайте действия, които нанасят вреди, влошават работата или влияят отрицателно на функционирането на мрежи, устройства или друга инфраструктура на Google или на други лица. Това включва влошаване, деактивиране или отрицателно въздействие върху който и да е аспект на продукта или услугите му. Може да предприемем необходимите действия, ако бъдем известени за намеса и злоупотреба със системата, като това може да включва подаване на сигнал за вас до съответните власти, премахване на достъпа до някои от продуктите ни или деактивиране на профила ви в Google.
Организации и движения, упражняващи насилие

На известните недържавни организации и движения, упражняващи насилие, е забранено да използват този продукт за каквато и да е цел. Не разпространявайте съдържание, което подпомага или популяризира дейността на такива групи, като в това число влизат: набиране на участници, координиране на онлайн или офлайн дейности, споделяне на ръководства или други материали с цел причиняване на вреда, разпространяване на идеологии на недържавни организации, упражняващи насилие, популяризиране на терористични актове, подстрекаване към насилие или възхваляване на нападения от такива организации. В зависимост от съдържанието може също да предприемем действия срещу съответния потребител. Съдържание, свързано с недържавни организации, упражняващи насилие, може да бъде разрешено в образователен, документален, научен или художествен контекст, но трябва да предоставите достатъчно информация, за да могат хората да разберат контекста.

Неупълномощени изображения на непълнолетни лица
Не съхранявайте и не разпространявайте изображения на непълнолетни лица без изричното съгласие от родител, настойник или законен представител на детето. Ако някой е съхранил или разпространявал изображение на непълнолетно лице без необходимото съгласие, моля, подайте за това сигнал до нас тук.
Насилие и жестокост
Не съхранявайте и не разпространявайте съдържание с насилие или проливане на кръв с реални хора или животни, което има за цел предимно да шокира или да предизвика сензация или няма основание. Това включва изключително шокиращи материали, като например разчленяване, заснети в едър план обезобразени трупове, и материали с шокиращи подробности, например съдържание с голямо количество кръв. Такова съдържание може да бъде допуснато в образователен, документален, научен или художествен контекст, но не забравяйте да посочите достатъчно информация, за да помогнете на хората да разберат този контекст. В някои случаи съдържанието може да е толкова насилствено или шокиращо, че да не е възможно да остане на платформите ни, независимо от предоставения контекст. И накрая, не насърчавайте други да извършват конкретни актове на насилие.

Допълнителни правила

Разпространение на съдържанието
Google Снимки ви дава възможност да съхранявате, споделяте и предавате поточно видеосъдържание, но не бива да се използва за мащабно разпространение на съдържание. За обществено поточно предаване в голям мащаб по-подходящ вариант е YouTube. Google Снимки ще ограничи използването, когато изглежда, че услугата се ползва за обществено поточно предаване в голям мащаб. Повторните нарушения може да доведат до предприемането на допълнителни действия, включително прекратяването на профила Ви или на възможността за използване на Google Снимки.
Съдържание на печатните продукти

Всички изображения в печатните продукти трябва да спазват правните разпоредби и правилата за съдържанието. Затова не разрешаваме в продуктите ни да се отпечатват определени типове изображения. Няма да отпечатваме продукти, съдържащи изображения, които нарушават следните правила.

Моля, имайте предвид, че може да прегледаме всяко съдържание, което е изпратено за отпечатване в продукт, за да определим дали нарушава тези правила.

Опасна и незаконна дейност

Няма да отпечатваме съдържание, което представлява незаконна дейност или популяризира дейности, стоки, услуги или информация, които причиняват сериозни и непосредствени вреди на хора или животни. Допускаме обща информация за такова съдържание, предоставяна с образователни, документални, научни или художествени цели, но не позволяваме съдържание, което директно улеснява нанасянето на вреди или насърчава незаконна дейност.

По-долу са посочени примери какво не разрешаваме в печатни продукти:

 • Изображения, които нарушават законните права на друго лице, в това число авторските права
 • Изображения, съдържащи инструкции за опасни или незаконни дейности.

Тормоз, малтретиране и заплахи

Няма да отпечатваме съдържание, което служи за тормоз, малтретиране или заплахи към други хора. Също така няма да отпечатваме съдържание, което подтиква други хора към такива действия. Това включва злонамерен тормоз над определен човек, заплахи за сериозно нараняване, придаване на сексуален характер на човек по нежелан начин, разкриване на нечия лична информация, която може да се използва за отправяне на заплахи, омаловажаване или унижаване на жертви на насилие или трагедии, подтикване на други хора да вършат такива действия, както и други видове тормоз. Може да предприемем необходимите действия, ако бъдем известени за заплахи за нараняване или други опасни ситуации, като това може да включва подаване на сигнал за вас до съответните власти, премахване на достъпа до някои от продуктите ни или деактивиране на профила ви в Google.

По-долу са посочени примери какво не разрешаваме в печатни продукти:

 • Съдържание, което тормози, сплашва или малтретира човек или група от хора.

Насаждане на омраза

Няма да отпечатваме съдържание, насаждащо омраза. Това е съдържание, което популяризира или оправдава насилие срещу или има за основна цел да подбужда към омраза срещу човек или група въз основа на тяхната раса или етнически произход, религия, увреждания, възраст, националност, военна служба, сексуална ориентация, пол, полова идентичност или друга характеристика, свързана със системна дискриминация или маргинализиране.

По-долу са посочени примери какво не разрешаваме в печатни продукти:

 • Съдържание, което насажда омраза срещу човек или група въз основа на тяхната раса или етнически произход, религия, увреждания, възраст, националност, военна служба, сексуална ориентация, пол, полова идентичност или друга характеристика, свързана със системна дискриминация или маргинализиране.

Съдържание с явен сексуален характер

Няма да отпечатваме съдържание с явен сексуален характер. Възможно е да са разрешени актови изображения за образователна, документална, научна или художествена цел и голота, която няма сексуален характер. Никога не допускаме съдържание, което сексуално експлоатира деца.

По-долу са посочени примери какво не разрешаваме в печатни продукти:

 • Изображения, съдържащи детайлно показани сексуални актове, включително показване на гениталии, порнография или илюстрации
 • Съдържание, популяризиращо секс с непълнолетни, насилствени сексуални актове или други незаконни сексуални теми, независимо дали симулирани, или реални
 • Съдържание, популяризиращо сексуалната експлоатация на непълнолетни

Организации и движения, упражняващи насилие

На известните недържавни организации и движения, упражняващи насилие, е забранено да използват този продукт за каквато и да е цел. Не разпространявайте съдържание, което подпомага или популяризира дейността на такива групи, като в това число влизат: набиране на участници, координиране на онлайн или офлайн дейности, споделяне на ръководства или други материали с цел причиняване на вреда, разпространяване на идеологии на недържавни организации, упражняващи насилие, популяризиране на терористични актове, подстрекаване към насилие или възхваляване на нападения от такива организации. В зависимост от съдържанието може също да предприемем действия срещу съответния потребител. Съдържание, свързано с недържавни организации, упражняващи насилие, може да бъде разрешено в образователен, документален, научен или художествен контекст, но трябва да предоставите достатъчно информация, за да могат хората да разберат контекста.

Насилие и жестокост

Няма да отпечатваме съдържание с насилие или проливане на кръв с реални хора или животни, което има за цел предимно да шокира или да предизвика сензация или няма основание. Това включва изключително шокиращи материали, като например разчленяване, заснети в едър план обезобразени трупове, и материали с шокиращи подробности, например съдържание с голямо количество кръв. Може да отпечатаме съдържание, използвано в образователен, документален, научен или художествен контекст. В някои случаи съдържанието може да е толкова насилствено или шокиращо, че да не може да бъде отпечатано, независимо от предоставения контекст. И накрая, няма да отпечатваме съдържание, подтикващо други хора към извършване на конкретни актове на насилие.